МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
БАНКОВИ СМЕТКИ
Бюлетини на Община
      Кърджали

Телефонен указател
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg
Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
01 Септември 2014
Site ver. 3.0


  НОВИНИ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е [ 01 Септември 2014]

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КЪРДЖАЛИ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ...[...още]


ПРИЕМНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ [ 28 Август 2014]

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) открива приемна за потребители на телекомуникационни услуги в гр. Кърджали. Експерти на КРС ще окажат съдействие и консултация на потребителите от гр. Кърджали [...още]


Нещотърсачи на чудеса в Дъждовница [ 28 Август 2014]

 

18 млади творци намират пространство за своите експерименти в рамките на 9-тия международен пленер „Арт хоризонти”, който се организира от Арт движение Кръг и община Кърджгали [...още]


Политическите партии и коалиции се договориха за представителствата в СИК [ 27 Август 2014]

Политическите сили се споразумяха за разпределението на местата в СИК на територията на община Кърджали за провеждане на избори за народни представители на 05 октомври 2014 г. [...още]


В и К" ООД КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА [ 25 Август 2014]

 

Водата в Кърджали, Момчилград и 35 села е годна за пиене, готвене и битови нужди от 25.08.2014 г. На основание писмо на РЗИ с Изх. № 1676 / 25.08.2014 г. обявявам водата във водопроводната мрежа ...[...още]


Инж.Хасан Азис и Ева Жечева обсъдиха реализацията на проект „Дом за всяко дете” [ 22 Август 2014]

 

Инж.Хасан Азис и Ева Жечева обсъдиха реализацията на проект „Дом за всяко дете”. Бе дадена висока оценка за новоизградените три ЦНСТ и Защитено жилище в Кърджали [...още]


З А П О В Е Д [ 22 Август 2014]

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение № 168 от 15.07.2014 г. на Общински съвет Кърджали [...още]


Тръжна документация [ 22 Август 2014]

Т Р Ъ Ж Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000147, ПОДОТДЕЛ 513 „Д” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛЮЛЯКОВО, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ [...още]


З А П О В Е Д [ 22 Август 2014]

На основание чл. 44, aл. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 112 ал.1, от Закона за горите и чл. 49, ал. 1,т.1 и чл. 55, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., и във връзка с Решение №166 от 15.07.2014г. на Общински съвет – Кърджали [...още]


З А П О В Е Д [ 22 Август 2014]

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.99, ал.1, т.2 от АПК и във връзка с подадено Възражение с вх.№94-В4-12/20.08.2014 г., придружено с подписка от населението на с.Петлино, община Кърджали отменям: [...още]


Съобщение [ 20 Август 2014]

 

Във връзка с изпълнението на СМР по проект Интегриран воден проект за Кърджали, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО движението в следния участък:... [...още]


Наши скаути се завърнаха от лагер в Истанбул [ 19 Август 2014]

 

На 10.08.2014 г., след едноседмичен престой от Международния скаутски лагер в гр.Истанбул, РТурция се завърнаха отрядите на момичета и момчета от Община Кърджали. [...още]


СЪОБЩЕНИЕ [ 19 Август 2014]

Община Кърджали, обявява свободни места за почивна база Ахтопол, за смени: - IX смяна: 28.08.2014 г. – 06.09.2014 г. - X смяна: 07.09.2014 г. – 16.09.2014 г.[...още]


Инж. Хасан Азис получи Националната програма за развитие на България до 2020 г. [ 18 Август 2014]

 

Екпертите от Областния информационен център подариха на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис Националната програма за развитие на България до 2020 г. [...още]


"В и К" ООД КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА [ 15 Август 2014]

На 19.08.2014 г. /вторник/ в 8.00 часа ще се спре водата от яз. „Боропица" за отстраняване на две аварии по магистралния водопровод. Уведомява абонатите, живеещи в...[...още]


Предупреждение за високи температури [ 12 Август 2014]

През следващите дни са обявени високи температури на територията на цялата страна. Бъдете много внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рисковете. [...още]


Празничен концерт-събор на Голяма Богородица в кв. Гледка [ 11 Август 2014]

 

На 15 август /петък/ от 17,30 ч. на площада пред храм ”Св.Успение Богородично” в кв.„Гледка” ще се проведе празничен концерт-събор по случай големия християнски празник. В програмата участват оркестър „Кайнаци” от с.Тополово и самодейци при читалище „Родопски фар 1938"[...още]


ОЩЕ НОВИНИ:
„ВиК” извършва масирана дезинфекция в събота и неделя - 2014-08-08
Дъждовница отново с амбициозна лятна програма - 2014-08-07
СЪОБЩЕНИЕ - 2014-08-06
ПОКАНА № 7 - 2014-08-05
Даниела Коджаманова е назначена за директор на РИМ - 2014-08-04
“В и К” ООД КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА - 2014-08-04
90 ученици от община Кърджали заминаха на скаутски лагер в Истанбул - 2014-08-03
БЧК Кърджали набира дарения от бутилирана минерална вода за социалните заведения - 2014-07-30
Няма затворени детски заведения в Кърджали заради повишената мътност на питейната вода - 2014-07-29
Водата в Кърджали все още не е годна за пиене - 2014-07-28
Честит Рамазан Байрам! - 2014-07-28
Деца от Кърджали ще летуват в Международен скаутски лагер край Истанбул - 2014-07-28
12 туристически маршрута предлагат четири общини от Източните Родопи на гостите от страната и чужбина - 2014-07-28
Читалище ”Обединение 1913” Кърджали реализира проект „Бизнесинкубатор” - 2014-07-28
НСОРБ: Централната власт да бъде равнопоставен партньор на местните власти - 2014-07-25

>>> АРХИВ НА НОВИНИТЕ <<<
  АКТУАЛНО
Общински съвет набира кандидати за съдебни заседатели
План за развитие на община Кърджали 2014-2020г.
Удължено работно време

  Решения на Общински Съвет

   ОБЯВИ,ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
22 Август 2014 - ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 811 гр. Кърджали 19.08. 2014 г. На ос¬но¬ва¬ние чл. 44, aл. 2 от За¬ко¬на за мес¬т¬но¬то са¬мо¬уп¬рав¬ле¬ние и мес¬т¬на¬та ад¬ми¬нис¬т¬ра¬ция, чл. 112 ал.1, от Закона за горите и чл. 49, ал. 1,т.1 и чл. 55, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., и във връзка с Решение №166 от 15.07.2014г. на Общински съвет – Кърджали Н А Р Е Ж Д А М: [...виж]

22 Август 2014 - Община Кърджали На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение № 168 от 15.07.2014 г. на Общински съвет Кърджали З А П О В Я Д В А М:[...виж]

15 Август 2014 - ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ[...виж]

30 Юли 2014 - Публично оповестен конкурс на 20.08.2014 г. от 9.30 ч. в Община Кърджали, стая № 409, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на общински поземлен имот № 011026 от Картата на възстановената собственост на землище с.Петлино[...виж]

30 Юли 2014 - Публични търгове с тайно наддаване на 14.08.2014 г. в Община Кърджали, стая № 409, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения[...виж]

[виж всички]


   ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
29 Август 2014 - ПОКАНА за участие в открито заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Кърджали”[...виж]

29 Август 2014 - ПОКАНА за участие в открито заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”[...виж]

26 Август 2014 - УВЕДОМЛЯНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ във връзка с обществена поръчка с предмет: “Превоз на ученици и учители в Община Кърджали”[...виж]

25 Август 2014 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:“Асфалтиране на ул.Вела Пискова”, с.Резбарци, общ.Кърджали.[...виж]

25 Август 2014 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:Доставка на пресят пясък за зимно поддържане на улична мрежа в гр.Кърджали и четвъртокласни пътища на територията на Община Кърджали за оперативен сезон 2014/2015г.[...виж]

[виж всички]


 Инвест.предложения,Решения ОВОС,Обяви
17 Юли 2014 - Уведомление за инвестиционно намерение на „П.Р.ПРОДАКШЪН-Н”ООД гр.София за реализирането на обект:Промяна на предназначението на сграда с идентификатор 40909.126.34.1- склад ,включваща имоти с идентификатори 40909.126.34.1.1; 40909.126.34.1.2; 40909.126.34.1.3; 40909.126.34.1.4; 40909.126.34.1.5; 40909.126.34.1.6; 40909.126.34.1.7, находящи се в приземния етаж и имоти с идентификатори 40909.126.34.1.8; 40909.126.34.1.9; 40909.126.34.1.10; 40909.126.34.1.11, находящи се на първия етаж и имоти с идентификатори 40909.126.34.1.12; 40909.126.34.1.13; 40909.126.34.1.14; 40909.126.34.1.15; 40909.126.34.1.16; 40909.126.34.1.17 и 40909.126.34.1.18 ,находящи се на частично второ ниво , в шивашки цех в ПИ 40909.126.34 по КК на гр.Кърджали”

14 Юли 2014 - Уведомление за инвестиционно намерение на „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС), гр.София, ул.”Уилям Гладстон” №67 за реализирането на обект: „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита".

09 Май 2014 - Съобщение за публично обявяване на постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-дере, с цел-изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите (корекция на дере в кв. Байкал), в регулационните граници на град Кърджали, общ. Кърджали, област. Кърджали.

09 Май 2014 - Уведомление за инвестиционно намерение на Митат Наджиев Чаушев и Ведат Наджиев Чаушев гр.Ардино, ул. „Мургавец”, №3 за реализирането на обект: "Строителство на обществено обслужваща сграда в поземлен имот идентификатор 40909.115.77, кв. Възрожденци съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ."

17 Март 2014 - Уведомление за инвестиционно намерение на Мариян Костов Костадинов гр.Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. 32, вх. Г, ет. 1, ап. 58. за реализирането на обект: "Изграждане на еднофамилна двуетажна жилищна сграда в новообразуван имот № 1363, кадастрален район 27, код по ЕКАТТЕ 40909 в землището на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали".

[виж всички]

 Заявления и разрешителни за водоползване
10 Май 2014 - Изменение на разрешително з№33740100/17.11.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: "Хотелски комплекс и вилно селище, с. Пеньово, общ. Кърджали, обл. Кърджали"

14 Март 2014 - Съобщение за публично обявяване на постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Кърджали, с цел плаващо съоръжение.

14 Март 2014 - Съобщение за публично обявяване за изменение на параметрите в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Студен Кладенец, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

14 Март 2014 - Разрешително № 33740155/27.02.2014 г., за ползване на воден обект- дере, приток на р. Върбица, поречие- р. Арда, за заустване на пречистени отпадъчни води за проектиране на обект: "Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, гр. Кърджали, обл. Кърджали", издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив

[виж всички]
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”
 
© 2004-2014, Municipality of Kardjali. All Right Reserved. Web design
 
Адвокат HNO Arzt Yonov in Voerde