Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Докладни

Докладни за разглеждане на предстоящо заседание на Общински съвет - Кърджали


Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2017г. и Общинска Програма за закрила на детето за 2018 г.
отчет по изпълнение на дейностите от общинска програма за закрила на детето за 2017г.
Общинска програма за закрила на детето 2018г. - община кърджали
Приемане на отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали За 2017 г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2018 г.
О т ч е т За изпълнение на културен календар на община Кърджали за периода януари - декември 2017 г.
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР на Община Кърджали за 2018 година
Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма и Спортен календар за 2017 година за развитието на детско - юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали и приемане на План – програма и Спортен календар за 2018
o т ч е т за изпълнението на план-програма и спортен календар за 2017 година за развитието на детско – юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в община кърджали
Отчет спортен календар
план-програма и спортен календар за 2018 година за развитието на детско - юношеския, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения
Спортен календар 2018 г.
изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали
Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.
Предложение за одобряване изменението на ПУП - ПРЗ / подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на площад ”Хаджи Димитър” за кв.14 УПИ ХХІІІ, УПИ ХХІV и ХХV, кв.229 УПИ І и кв.134 УПИ VІ по плана на гр.Кърджали
изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществениея ред в община Кърджали
Наредбата за пожарната безопасност и защитата на населението на територията на община Кърджали
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и одобряване на техническо задание за канализационни колектори в кв.Горна Гледка, землище Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ
обявяване на имоти публична общинска собственост за частна общинска собственост
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали
Даване на съгласие за учредяване възмездно право на надстрояване по одобрен архитектурен проект на Сабит Салихов Топчийски в общински застроен УПИ Х-6, кв.5 по ПУП на с.Петлино, община Кърджали и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
Даване на съгласие за продажба на имоти-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 година, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн.№ 176, кв.4 по ПУП на с.Калоянци, Община Кърджали придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№ 48 а кв.4, за който е отреден УПИ І-48, кв.4 по ПУП на с.Калоянци, собственост н
Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн. № 206, кв.14 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№ 109, кв.14, за който е отреден Х-109, кв.14 по ПУП на с.Миладиново, собствен
Даване съгласие за продажба на застроен УПИ ІІ-3858, кв.76 по ЗРП на кв.”Гледка”, гр.Кърджали, ул.” Яна Лъскова” №2, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.127.115 по Кадастрална карта на гр.Кърджали на собственика на законно построена сграда –
Даване съгласие за продажба на застроен УПИ V-18, кв.5 по ПУП на с.Глухар, Община Кърджали на собственика на законно построена сграда – Меджит Байрямали Мюмюн и определяне на пазарна цена на имота.
Даване съгласие за продажба на застроен УПИ ІХ-24, кв.10 по ПУП на с.Глухар, Община Кърджали на собственика на законно построена сграда – Неждет Мехмед Сюлейман и определяне на пазарна цена на имота.
Допълнение и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год.
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Изменение в Наредбата за пожарната безопасност и защитата на населението на територията на община Кърджали.
График за заседанията на ПК през месец февруари 2018 г.
Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2018 г.
Приемане на годишен план за паша и списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2018/2019 г.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018/2019 г.
СПИСЪК НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ
Даване на съгласие в Картата за възстановена собственост /КВС/ да бъдат нанесени реалните параметри /координати, които характеризират речното корито на река Боровица в района на шахтови калници №11 и №20 от магистралния водопровод на гр. Кърджали
Определяне размера на основните възнаграждения на кметовете в Община Кърджали.
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец февруари 2018 г.
Даване на съгласие за промяна на предназначението на земеделски територии в горски територии по реда на чл.81 от Закона за горите, в които попадат имоти от общинския поземелен фонд на Община Кърджали, придобили характеристиката на гора, находящи се в зем
Предложение за одобряване изменение на ОУП в частта на ПИ с идентификатор 40909.119.221 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, съставляващ улица от ос.т.2018 до ос.т.2015, между кв.242 и кв.237 по ПУП на кв.”Студен кладенец”, гр.Кърджали и обособяването н
Предложение за одобряване на ПУП - ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план /за водопровод към обект: Водоснабдяване на с.Кьосево, мах.Ситово, мах.Шосейна и с.Тополчане, общ.Кърджали.
Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс,гр.Кърджали
2. Приемане на отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 година.
отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 година
Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - Кърджали през 2017 година и план за дейността през 2018 година.
Приемане на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Кърджали, приета с Решение № 31 от 20.02.2017 г. на Общински съвет – Кърджали
Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: „Оптични кабелни мрежи и отклониния на гр.Кърджали” на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на подробен устройствен план за УПИ XV отреден за обществено и делово обслужване в кв.23
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план за имоти УПИ VII в кв.21 и УПИ I в кв.23 по плана на с.Петлино, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124
Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност
Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма на територията на Община Кърджали за 2017 г. и приемане на Програма за развитието на туризма на територията на Община Кърджали за 2018 г.
Утвърждаване на образец на декларация по чл. 35, ал.1, т.1 за несъвместимост и на образец на декларация по чл. 35, ал.1, т.3 за промяна в декларирани обстоятелства в
Предложение за одобряване изменение на ОУП в частта на УПИ І-101, кв.91 по плана на ”ЦГЧ”, гр.Кърджали
Предложение за сключване на договор за сътрудничество и побратимяване между община Кърджали и община Силиври, Р Турция.
Дневен ред за заседанието на Общинския съвет през месец март 2018 г.
График за заседанията на ПК през месец март 2018 г.
Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на подробен устройствен план за УПИ IV-448,451,457, V-452,457, VI-453,454, VIII-455,457
 


2018 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign