Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Рехабилитация на четири пътни отсечки

 20 Юли 2008

На 04 юни 2008 г. община Кърджали подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) за изпълнение на проект „Рехабилитация на пътните отсечки:
-(ІV-50078 Кърджали - Опълченско) – Дъждино – Пепелище- / І-5/ от км. 0+000 до км. 2+289.87
-(ІV-50069 Кърджали – Зимзелен) – Повет – Панчево от км. 0+000 до км. 3+791.88
-(ІV – 50074 Севдалина) – Костино – Върбенци-Крушка – Голяма бара от км 4+500 до км 13+500) и
-ІV- 50718 (III-507) Мост – Крин - Звиница - граница с Община Стамболово”,
Приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност”, Oперация 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура”, Схема за предоставяне на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO 001/2.1.-02/2007 ”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”.
Продължителността на проекта е 19 месеца.
Общата стойност на проекта е 4 693 290.40 лв.
Общата цел на проекта е да се подобри достъпността, взаимосвързаността и сближаването в населените места в община Кърджали чрез рехабилитация и ремонт на местни пътища.
Конкретните цели са:
•подобряване на вътрешнорегионални и общински връзки и осигуряване на възможности за социално-икономическо развитие чрез насърчаване на специфичен икономически потенциал;
•устойчиво подобряване на експлоатационното състояние на общинските пътища.
•постигане на добра свързаност и достъпност между общинския и областен център и по-малките населени места в рамките на агломерационния ареал.
•насърчаване развитието на туризма чрез осигуряване достъп до райони с потенциал за развитие на туризъм;
Съгласно план графика на проекта предстои избирането на изпълнител за извършване на строително монтажните работи и строителния надзор за рехабилитацията на четирите пътни отсечки.
„Този документ е създаден в рамките на проект „„Рехабилитация на пътните отсечки: (ІV-50078 Кърджали - Опълченско) – Дъждино – Пепелище- / І-5/ от км. 0+000 до км. 2+289.87; (ІV-50069 Кърджали – Зимзелен) – Повет – Панчево от км. 0+000 до км. 3+791.88; (ІV – 50074 Севдалина) – Костино – Върбенци-Крушка – Голяма бара от км 4+500 до км 13+500) и ІV- 50718 (III-507) Мост – Крин - Звиница - граница с Община Стамболово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


 Прочитания: 2054 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign