Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Уведомление

 13 Февруари 2009

Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /3УПГМЖСВ/– гр.Кърджали


У В Е Д О М Я В А

Гражданите, притежаващи жилищно-спестовни влогове открити до 1995год. и престояли повече от 5 години в ДСК-Кърджали, че крайния срок за подаване на заявления до Местната комисия е 20.05.2009год.
В същия срок, притежателите на жилищно-спестовни влогове, които не са ползвали права по ЗУПГМЖСВ, могат да ги прехвърлят на роднини по права линия и по съребрена до втора степен.
След разглеждане на всички постъпили до 20.05.2009год. заявления, Местната комисия ще изготви последния списък на правоимащите жилищно-спестовни вложители.
Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в стая №511, етаж V, в сградата на общинска администрация-Кърджали. За извършване на справка следва да представят лична карта и спестовна книжка с определените им лихвоточки.

Председател на Местна комисия-Кърджали:
/инж.Н. Юсеин/


 Прочитания: 2402 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign