Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Пет проекта по ОП "Околна среда "

 26 Февруари 2009

На 12 януари 2008 г. Община Кърджали стартира реализирането на 5 проекта за техническа помощ за проектирането на канализационни мрежи, пречиствателни съоръжения и реконструкция на съществуващата водопроводната мрежа или проектиране на нова такава в населени места в Община Кърджали. Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 “Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Това съобщи на пресконференция с журналисти кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис днес.
Проектите са както следва:
-Договор № 58-131-СО36/12.01.2009 г. “Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в с. Чифлик” – на обща стойност – 73 700 лв., продължителност -12 месеца;
-Договор № 58-131-СО37/ 12.01.2009 г. “Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и нова водопроводна мрежа в с. Главатарци” – на обща стойност – 87 700 лв., продължителност -12 месеца;
-Договор № 58-131-СО38/12.01.2009 г. “Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в с. Миладиново” - на обща стойност – 92 700 лв., продължителност -12 месеца;
-Договор № 58-131-СО39/ 12.01.2009 г. “Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и нова водопроводна мрежа в с. Брош” – на обща стойност 67 700 лв. продължителност -12 месеца;
-Договор № 58-131-СО40/ 12.01.2009 г. “Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на група крайградски села” в проекта са включени с. Прилепци, с. Опълченско, с. Айрово, мах.Сестрица, с. Петлино и с. Сипей – на обща стойност 343 400 лв., продължителност -15 месеца;
С реализацията на проекти се цели да се подготвят качествени инвестиционни проекти за осигуряване на отвеждане и пречистване на битовите отпадъчни води от населените места и успоредно с това да се подобри качеството на водата за питейни нужди, подчерта градоначалникът. Той съобщи, че основни дейности на проекти са свързани с изготвяне на прединвестиционно проучване, подробен устройствен план – план на застрояване, парцеларен план и технически проект по Наредба №4, както и изготвяне на финансови и икономически анализи, попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране и подготовка на тръжна документация за възлагане на строителство, строителен надзор и инвеститорски контрол.


 Прочитания: 1872 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign