Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

З А П О В Е Д

 03 Юни 2009

З А П О В Е Д

№ 975
гр. Кърджали, 02.06.2009 год.


На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с осигуряване на нормална обстановка за произвеждане на изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 07.06.2009 г.,

З А П О В Я Д В А М:

1. Забранявам продажбата и употребата на спиртни напитки в магазините, заведенията за хранене и развлечения и други обществени места от 20.00 ч. на 06.06.2009 г. до 19.00 ч. на 07.06.2009 г.
2. Забранявам всякакви масови прояви на открито на територията на община Кърджали, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред и предизборна агитация на 07.06.2009 г.
3. Задължавам началника на отдел “ГРАОН” да уведоми за забраните по т. 1 и т. 2 от заповедта лицата, желаещи да сключат граждански брак на датата на изборния ден.
Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на жителите на
общината, органите на МВР и кметовете на кметства за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ на МВР – гр. Кърджали.КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: /П/
/инж. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 1621 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.