Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявяват конкурс по проект "Детска мечта - център от семеен тип за деца от 3 до 7 г. в гр.Кърджали"

 29 Януари 2010

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, Заповед № 7 /26.01.2010г. на Директора на ДМСГД-Кърджали и във връзка с реализиране на Договор № BG 051 PO001 - 5.2.03 – 0035 - C0001, проект "Детска мечта - център от семеен тип за деца от 3 до 7 г. в гр.Кърджали", финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO001 – 5.2.03 ”За по-добро бъдеще на децата”, ДМСГД-Кърджали ОБЯВЯВА конкурс по документи и събеседване за заемане на следните длъжности: ръководител - 1; социални работници - 2; педагог - 1; възпитател - 1; психолог - 0.5; медицинска сестра – 1; хигиенисти/санитари - 2.5.

І. Изисквания за заемане на длъжностите:
Ръководител:
Образователна степен – магистър медицина
Професионална област – специалност»Педиатрия»
Професионален опит – 5 година стаж по специалността

Социален работник:
Образователна степен – бакалавър, магистър
Професионална област – социални дейности
Професионален опит – 2 година стаж по специалността

Педагог:
Образователна степен – бакалавър, магистър
Професионална област – педагогика, специална педагогика
Професионален опит – 2 година стаж по специалността

Възпитател:
Образователна степен – бакалавър, магистър
Професионална област – педагогика, специална педагогика, социална педагогика
Професионален опит – 2 година стаж по специалността
Психолог:
Образователна степен – бакалавър, магистър по психология
Професионална област – психология
Професионален опит – 2 година стаж по специалността

Медицинска сестра:
Образователна степен – специалист, бакалавър
Професионална област – здравни грижи
Професионален опит – 2 година стаж по специалността

Хигиенист/санитар:
Образователна степен – основно или средно образование
Професионален опит – не се изисква

ІІ. Начин на провеждане на конкурса по документи и събеседване:
Събеседване с кандидатите, при което те да показват знания за основни нормативни документи свързани с предоставянето на социални услуги и да изразят положителна нагласа и желание за работа с деца.

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:
Заявление за кандидатстване;
Автобиография;
Ксерокопие от диплома за придобита образователна степен;
Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
Мотивационно писмо;
Документ за самоличност – за справка;
Медицинско за постъпване на работа;
Медицинско за психично здраве;
Свидетелство за съдимост.
ІV. Място и срок за подаване на документите:
ДМСГД - Кърджали
Адрес: ул. „Веслец” № 53, гр. Кърджали
тел. 6 16 69
Краен срок за подаване на документи – 25.02.2010 г.
V. Списъци на допуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат изложени на първи етаж на ДМСГД - Кърджали.
Документите се подават лично или чрез пълномощник.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при подаване на документите.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДМСГД – Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


 Прочитания: 2941 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign