Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 11 Март 2010

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованите,че в ДВ.бр.19 от 09.03.2010 г. са обнародвани следните изработени проекти на подробни устройствени планове:
1.ПУП-парцеларен план за обект ”Водоснабдяване група
Мост-Бащино”-ІІ етап, община Кърджали
2.ПУП-парцеларен план за Канализация на кв.”Горна Гледка”, гр.Кърджали със заустване в шахта от Главен колектор-ІV, кв.”Горна Гледка”
3.Технически проект за изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в с.Миладиново, община Кърджали
Проектите са изложени в дирекция “АСУТ” при община Кърджали, стая 214.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представените проекти,отправени до дирекция АСУТ на общината.


 Прочитания: 2051 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign