Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 23 Март 2010


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 353 от 22.03.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с. Дъждовница, общ. Кърджали.
- Със заповед № 354 от 22.03.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на ПИ с идент. № 40909.114.222 и № 40909.114.339 ж.к. “Възрожденци”, гр. Кърджали .
- Със заповед № 355 от 22.03.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на поземлени имоти № 40909.20.82 и № 40909.20.11 по кадастралната карта на гр. Кърджали.
- Със заповед № 356 от 22.03.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на ПИ № 022076, в землището на с. Сипей, общ. Кърджали.
- Със заповед № 357 от 22.03.2010г. на Кмета на Община Кърджали за ПУП – ПЗ на УПИ ХІV, кв. 157 по плана на гр. Кърджали.
В 30 – дневен срок от получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да направят писмени възражения, искания и предложения в Дирекция “АСУТ” .


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали

 Прочитания: 2243 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign