Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали обявява

 06 Октомври 2010

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица, че на 31 октомври 2010г., изтича крайният срок за подаване на:
• Заявление за заплащане на такса “Битови отпадъци” за нежилищни имоти за 2011г., според количеството битови отпадъци, събирани в стандартен съд, разположен в границите на имота /кофи поцинковани с вместимост 110л., кофи пластмасови 120л. или 240л., контейнер тип „Бобър“ 1100л./.
• Декларация за освобождаване от такса “Битови отпадъци”, в частта й за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци за имотите, които няма да се ползват през цялата година.
Допълнителна информация по въпроса можете да получите от интернет страницата на Община Кърджали www.kardjali.bg, където в секция „Наредби“ е публикувана Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали. Регламентът за такса битови отпадъци е в глава ІІ„ Местни такси“, членове от 20 до 30.
От същата страница, www.kardjali.bg, секция „Формуляри“, можете да изтеглите:
• бланка на заявление за определяне на такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци, на база количество отпадъци;
• бланка на декларация за базови параметри на нает имот;
• бланка на декларация за освобождаване от такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци за имотите, които няма да се ползват през цялата година.
Документите се подават в отдел “Местни данъци и такси”- Община Кърджали, на ул. ”Деспот Слав” №1 /над Паспортна служба/.
Не се приемат заявления за заплащане на такса “Битови отпадъци” според количеството битови отпадъци и декларации за освобождаване от такса “Битови отпадъци”, ако заявителят има парични задължения към Община Кърджали, към датата на подаване на заявлението.
Кмет на Община Кърджали:.................................
инж. Хасан Азис Прочитания: 3321 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign