Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 08 Септември 2011

                                                           ДО

                                                           МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

                                                           ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,

                                                           ПРЕДСТАВЕНИ В 41-ВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

                                                           И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


  


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


            На основание Указ №146/20.06.2011 г. на Президента на Република България,  чл.34, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №56/05.08.2011 г. на Централна избирателна комисия относно назначаване на секционните избирателни комисии, Ви каня на 14.09.2011 г. /сряда/ от 15,00 ч. в зала 407 на Общинска администрация – Кърджали на консултации за конституирането на секционни избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии в Община Кърджали.

За участие в консултациите следва да носите:  1. Предложение за състав на СИК и подвижни СИК на хартиен и електронен носител, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага, съгласно приложение 1 и приложение 2;

  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по- рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;

  3. Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

  4. Списък на резервните членове на СИК и на подвижни СИК на хартиен и електронен носител, съгласно чл.34, ал.3 от Изборния кодекс и приложение 3.


                                                                   


                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И: _________П___________

                                                                                                          /ИНЖ. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 1741 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign