Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява конкурс за избор на експерт

 20 Септември 2011

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Кърджали, при следните условия:

Минимални изисквания:
- висше образование – степен бакалавър
- професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, обучения и др.
- компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др.
- владеенето на английски език и/или друг от работните езици на ЕС е предимство.
Основни задачи:
- извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ
- разпространява информационни материали, издавани европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС
- събира, обобщава и предоставя информация за добри практики.
Специфични задачи:
- осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги
- съдейства при предоставянето на информационни услуги чрез Интернет, в т.ч. достъп до компютър и съответната периферна техника.

Провеждане на конкурса:
1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
4. Необходими документи:
- професионална автобиография на български, в Europass формат
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
- копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка)
- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Основна заплата: 845 лв.

Място на подаване на документите: Община Кърджали, бул. „България” 41, стая 307, сектор „Труд, заплати и човешки ресурси” (адрес на общината)

Срок за подаване на документи: 20.10.2011 г., включително.
Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Кърджали, на страницата на Община Кърджали - www.kardjali.bg, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.Проект „Създаване на областен информационне център в град Кърджали” № BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, финансиран от Оперативна
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 2449 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign