Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

 12 Април 2012

Община Кърджали , на основание чл.130 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следните заинтересовани лица: Лиляна Георгиева Костадинова с последен известен адрес:гр.Кърджали, ул.”Средна гора”№18 собственик на имот №161, кв.22, Енчо Митев Асенов с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.”Рила” №6 собственик на имот №161,кв.22, и Апрахам Саркис Джесиян с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.”Беласица”№9 собственик на УПИ ХХVІ-2349, кв.22, че със Заповед №202/12.03.2012г. на Кмете на Община Кърджали е одобрен проект за ПУП-ПР /Подробен устройствен план – план за регулация/ на урегулиран поземлен имот УПИ ХХV-2350, кв.22 по плана на гр.Кърджали. Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройството на територията може да се обжалва пред Административен съд-Кърджали в 14- дневен срок от съобщението,чрез органа , чийто акт се обжалва.


ДИРЕКЦИЯ”АСУТ”

 Прочитания: 1932 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign