Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 13

 05 Септември 2012

П О К А Н А
№ 13

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 14.09.2012 г. /петък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
2. Изменение в структурата на Общинска администрация – гр. Кърджали.
3. Избиране на Временна комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник на Община Кърджали.
4. Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Кърджали за първото шестмесечие на 2012 г.
5. Информация за изпълнение на задълженията на фирма „Титан Клинър” ООД за услугите по събиране, извозване, обезвреждане на твърдите битови отпадъци и дейностите по поддържане на чистотата на обществените места.
6. Отменяне и приемане на нова Наредба за управление и реда за ползване на гробищните паркове в град Кърджали и кметствата на Община Кърджали и нова „Номенклатура и ценоразпис на услугите на ОП „Обредни дейности” към Община Кърджали”.
7. Утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2012/2013г.
8. Приемане на доклад за резултатите от извършена междинна оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007-2010г., разработен по проект „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, Договор за БФП A10-13-22, финансиран по ОП “Административен капацитет” 2007-2013г.
9. Определяне на Зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/017 „Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали”.
10. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали през 2012 г.
11. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012 г.
12. Определяне на пазарни оценки на имоти-общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2012 г.
13. Предложение за закриване на част от почивна база „Ахтопол” и съгласие за продажба на сглобяеми постройки тип „бунгала” чрез търг.
14. Даване съгласие за замяна на общински УПИ VІІІ, кв.81 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Георги Кондолов” с идентификатор 40909.110.296 с поземлен имот с идентификатор 40909.110.229 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, собственост на Румен Тодоров Лазаров и определяне на пазарни оценки.
15. Даване съгласие за замяна на общински УПИ VІІ, кв.81 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Георги Кондолов” с идентификатор 40909.110.293 с поземлен имот с идентификатор 40909.110.226 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, притежаван в съсобственост от Пенка Димова Христова-Танчева с дял 4/5 идеални части и Василка Николова Радева с дял 1/5 идеална част и определяне на пазарни оценки.
16. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обект публична общинска собственост представляващ: Търговско помещение в сградата на кметство с.Черешица, общ.Кърджали.
17. Одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №40909.27.365 по кадастралната карта на гр.Кърджали.
18. Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за Обект: “Довеждащ водопровод до пречиствателна станция за отпадни води Главен колектор VІІІ – ниска зона и довеждащ ел. провод 20 кv до ПОСВ на гр.Кърджали, общ. Кърджали.
19. Одобряване на Специализирана план-схема за Оптична кабелна мрежа /CORE-2/ по плана на гр.Кърджали. Инвестиционен проект Оптична кабелна мрежа /CORE-2/ по плана на гр.Кърджали. Изразяване на съгласие за учредяване право на прокарване през общински имоти които, попадат в трасето на Обект: Оптична кабелна мрежа /CORE-2/ по плана на гр.Кърджали.
20. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
21. ПИТАНИЯ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1790 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign