Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха междинната оценка на Плана за развитие на общината

 11 Септември 2012

Обществено обсъждане на изготвения проект на доклад за извършената междинна оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007 – 2010 г. се проведе снощи от 17 ч. в залата на Бизнес инкубатора в гр. Кърджали.
Междинната оценка е разработена по проект „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики“, Договор за предоставяне на безвъзмездна фенансова помощ № А10-13-22, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския социален фонд.
В общественото обсъждане се включиха Кмета на Община Кърджали инж. Хасан Азис, общински съветници, служители в общинска администрация, както и представители на неправителствени организации и бизнеса. То бе открито от Сезгин Бекир - секретар на Община Кърджали и ръководител на проекта.
Пред участниците в обсъждане Кметът на Община Кърджали инж. Хасан Азис изрази удовлетвореност от възможността да бъде направена Междинна оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007 – 2010 г.
Проектът на доклада за извършената междинната оценка на Плана за развитие на община Кърджали бе презентиран от Райна Тимчева- представител на фирмата изпълнител „Бефт” ООД.
Междинната оценка включва оценка на първоначалните резултати от изпълнението на Плана за развитие за периода 2007 – 2010 г., оценка на степента на постигане на съответните цели, както и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси. На тази база са направени изводи и препоръки за актуализация на плана.
Извършената текуща оценка показва, че като цяло са реализирани 71,1% от проектите и инициативи, включени в Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007-2013г. Изведени са 4 основни извода – изпълнението на плана отчита значителен напредък, както по отношение покритие на отделните приоритети, цели и мерки, така и по отношение на финансовата му реализация, наблюдава се напредък на базата на брой изпълнени проекти, създадени са надеждни механизми за управление на плана – респективно проектите, включени в него. Необходима е актуализация на отделни части от плана за развитие, за постигане на съответствие с приложимото законодателство в областта на регионалното развитие, както и с препоръките, дадени в настоящия доклад за текуща междинна оценка на план.
Участиниците в общественото обсъждане имаха възможност да изразят своите препоръки и предложения.По време на обсъждането Кметът на Община Кърджали инж. Хасан Азис коментира, че междинната оценка е особено важна и ценна, тъй като се прави от независима организация и по точно дефинирани критерии. Освен това тя дава представа в каква посока се развива общината, какво е изпълнено и какво трябва да се направи още. Оценката на Плана за развитие на Кърджали ще даде възможност за реализиране на действия през следващите няколко години на базата на натрупания положителен опит, за постигане на по-добри резултати.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Още снимки
 Прочитания: 1642 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign