Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

МРРБ стартира в Кърджали информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове”

 27 Септември 2012

На пресконференция днес в град Кърджали Министерство на регионалното развитие и благоустройството официално постави началото на информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”. В нея взеха участие Иванка Кунева, представител на дирекция „Жилищна политика” в МРРБ, Васил Бобеков – зам.кмет на община Кърджали, Драговест Джалов, представител на Проектния мениджър за Южен централен район и Делчо Делчев, управител на финансов център, Кърджали и представител на Фонда за жилищно обновяване.
„Целта на информационната кампания, която стартираме днес в Кърджали, е да успеем да запознаем повече хора с предимствата и възможностите на проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Стремежът ни е да сме в услуга на гражданите, да успеем да им помогнем с експертни консултации и съвети, така че да ги активизираме и да улесним максимално процеса по кандидатстване по проекта.'', каза Иванка Кунева, дирекция „Жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Информационни дни по проекта в град Кърджали ще се проведат в периода 27-29 септември 2012 г. на следните локации:

27 септември 2012 г. (четвъртък)
Пред сградата на община Кърджали от 15 до 19 часа
28 септември 2012 г. (петък)
Ж.к. „Възрожденци“ (на светофара до моста) от 15 до 19 часа
29 септември 2012 г. (събота)
Пред Културния дом от 10 до 14 часа

По време на информационните дни представители на дирекция „Жилищна политика“, на Проектния мениджър и на Фонда за жилищно обновяване ще са на разположение на гражданите и ще отговорят на всички въпроси на заинтересованите да обновят домовете си.
„Много скоро гражданите сами ще усетят ползите от енергийното обновяване на жилищните сгради, което ще им осигури по-добри условия на живот и ще повиши качеството на жизнената среда. Намаляването на разходите за енергия над 50 %, удължаването на живота и експлоатационната годност на сградите, както и повишаването на цената на имотите са само част от предимствата на проекта.”, допълни Иванка Кунева, представител дирекция „Жилищна политика” в МРРБ.
За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и разходите за проектните мениджъри.
Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.
Основните критерии, на които трябва да отговаря сградата, са: да е многофамилна жилищна сграда и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа; сградата да е проектирана преди 26 април 1999 г.; сградата да се намира в град Кърджали.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.Допълнителна информация

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Бенефициент по проекта е дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ.
В рамките на проекта ще бъдат организирани четири информационни кампании – една през 2012 г., две през 2013 г. и една през 2014 г.Този документ е създаден в рамките на договор РД-02-29-144/16.07.2012 г. (BG161РО001-1.2.01-0001-U-006) „Провеждане на мащабна информационна кампания във връзка с изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове““ по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за създаването на публикацията се носи от дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР.


 Прочитания: 1784 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign