Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 26 Ноември 2012

През месец октомври Община Кърджали стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 12-11-3/11.10.2012 г., проект „Подобряване на ефективността и оптимизиране структурата на администрацията на община Кърджали”, който се финансира по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.1-04. Общата стойност на договора е 108 676,04 лв. Средствата предоставяни по Проекта са в следното съотношение: 85 % от Европейския социален фонд и 15 % от националния бюджет на Република България.
Проектът цели да се създадат условия за подобряване на ефективността на Общинска администрация – Кърджали чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури на общината. Специфичните цели на проекта са:
• Оптимизиране на структурата на администрацията на община Кърджали;
• Подобряване на работните процеси в Общинска администрация – Кърджали;
• Повишаване на ефективността и ефикасността и избягване на дублиращи се функции в администрацията.
По проекта ще се извърши функционален анализ с препоръки и план
за организационното структуриране, подобряване на ефективността и подобряване на ефикасността и икономичността, анализ на текущото състояние на процесите в община Кърджали, преглед и анализ на съществуващите методологии, процедури и вътрешни правила и изготвени препоръки и мерки за организационни промени, свързани с оптимизацията на работните процеси.
Проектът ще се реализира в рамките на 12 месеца и ще приключи на 11.10.2013 г.Проектът „Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на община Кърджали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1553 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign