Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Правим общинската администрация по-ефективна

 30 Януари 2013

Основните цели и дейности на проект „Подобряване на ефективността и оптимизиране структурата на администрацията на община Кърджали” бяха представени днес на пресконференция от кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис и секретаря на общинската администрация Сезгин Бекир, който е и ръководител на проекта.
Пред медиите инж. Азис заяви, че община Кърджали е стартирала изпълнението на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта през месец октомври миналата година. Неговата обща стойност е 108 676,04 лв., като средствата предоставяни по проекта са в съотношение 85% от Европейският социален фонд и 15% от националния бюджет на Р България.
С реализирането на проекта си поставяме за цел да бъде подобрена ефективността на общинска администрация Кърджали чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури в общината, подчерта градоначалникът. По думите му настоящият проект може да бъде приеман като естествено продължение на стартиралия в края на 2011 година в общината проект „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”.
Ръководителят на проекта Сезгин Бекир даде подробна информация за формулираните шест дейности на новия проект, които ще се реализират в рамките на 12 месеца.
Вече са в ход дейностите за организацията и управлението на проекта. Избран е екип от трима души, стартирал е и процесът за избор на фирма, която ще работи за прякото им изпълнение. Една от тях е насочена към извършване на функционален анализ в администрацията на община Кърджали. За целта ще бъде направен преглед на структурата й, изследване на основните процеси и свързаност на звената в нея. В рамките на проекта ще бъде изготвен и списък от мерки за оптимизация на администрацията и работните процеси.
„Не става дума за съкращение на работните места, а за внимателен преглед на реалните задължения на определените длъжности и избягване на дублиращите се функции”, подчерта Сезгин Бекир. Той допълни, че в рамките на проекта ще бъде направен анализ на работните процеси в община Кърджали, както и преглед и анализ на съществуващите методологии, процедури и вътрешни правила. На база на получените резултати ще бъдат подготвени препоръки и мерки за организационни промени, свързани с организиране на работните процеси в администрацията. Като продукт от тази дейност се очаква да бъде изработена и Пътна карта за изпълнение на препоръките и включване на предложенията в бюджетните прогнози на общината.
В изпълнение на проект „Подобряване на ефективността и оптимизиране структурата на администрацията на община Кърджали” ще бъдат проведени съпътстващи обучения за общинска администрация и две кръгли маси.
Проектът трябва да приключи на 11.10.2013г. Изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 12-11-3/11.10.2012г, проект „Подобряване на ефективността и оптимизиране структурата на администрацията на община Кърджали”, се финансира по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет, бюджетна линия BG051PO002/10/1.1-04.


 Прочитания: 1928 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign