Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Отвориха офертите за изграждане на Пречиствателната станция

 17 Април 2013

Днес в 14 ч. публично бяха отворени постъпилите оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ водопровод и колектор към станцията, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC, по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г. До крайния срок-16 април, в общинска администрация 3 фирми подадоха документи. Първото предложение е постъпило в 14 ч. и то е от „Обединение ПОСВ Арда -2013” със седалище в София.Останалите две също са със седалище в София и това са „Обединение ПОСВ –Кърджали” и „Обединение Екобилд- Кърджали”. Техните оферти също са постъпили в последния ден, съответно в 14,48 и 15,18 ч. По мнение на специалистите интересът към строителството на Водния цикъл е напълно обясним, защото това ще бъде един от големите и значими обекти през следващите години. При отварянето на офертите присъстваха кметът на общината инж. Хасан Азис, общински съветници, представители на неправителствени организации, журналисти.„Това е практика, която прилагаме през последните години при отваряне офертите за важни обекти”, каза г-н Азис. На основание Закона за обществените поръчки със заповед на кмета, за председател на Комисията бе назначена инж. Катя Митовска, главен инженер на общината, в състава на комисията са привлечени и външни експерти. Реализирането на проекта е за срок от 30 месеца, а общата стойност е 69 970 080,24 лв. „При спазване на процедурата и ако няма обжалвания стартът на изграждане на Пречиствателната станция може да бъде след 1,5-2 месеца”, каза кметът на Кърджали инж. Хасан Азис. Той уточни, че съфинансирането от страна на общината е в размер на 2,5 млн .лв., а не както бе коментирано 10 млн.лв. В петък, на 19 април предстои да бъдат отворени офертите за изграждане на II лот на проекта – изграждане на 28 км водопроводна и канализационна мрежа .
На 18.11.2013 г. в МОСВ бе подписан Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта, спечелен от Община Кърджали „Изграждане на ПСОВ и Довеждащ Колектор, Разширение и Реконструкция на Водоснабдителната и Канализационна Мрежа”, финансиран по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г .Проектът предвижда изпълнението на следните основни дейности:
• Изграждане на канализационни мрежи (вкл. колектори) с дължина 17,707 км.;
• Рехабилитация/реконструкция/ модернизация на канализационни мрежи (вкл. колектори) с дължина 5,529 км.;
• Изграждане на водоснабдителни мрежи с дължина7,272 км.;
• Рехабилитация/реконструкция/ модернизация на водоснабдителни мрежи (вкл. колектори) с дължина 6,958 км.;
• Изграждане на ПСОВ с капацитет 58525 еквивалент жители.
С реализирането на проекта ще се прекрати изливането на отпадъчни води в р. Арда през сухи дерета, канавки и по улиците с съответствие с изпълнението на програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места.Ще се постигне траен положителен ефект от предотвратяване риска за здравето на жителите чрез изграждане на ПСОВ с необходимия капацитет и степен на пречистване на отпадните води, ще се осигури и максимално възможен процент покриване на канализационни услуги за населението в общината.
.

Още снимки
 Прочитания: 1750 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign