Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 13 Юни 2013

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен и/или краткосрочен дълг от община Кърджали и спазване на условията на Закона за обществен дълг, Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проекти, по които има сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и за чието финансиране Община Кърджали предстои да поеме дългосрочен дълг, както и гаранциите към тях.
Община Кърджали има подписани следните Договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.:
• Договор BG161PO001/3.1-03/2010/033 от 21.02.2012 г. проект “Перперикон –дом на богове и хора”, с общ размер на проекта – 3 844 099,61 лв.;
• Договор BG161PO001/1.1-12/2011/054 от 20.03.2012 г. проект “Дом за всяко дете”, с общ размер на проекта – 2 394 490,20 лв.;
• Договор BG161PO001/1.1-09/2010/046 от 21.07.2012 г. проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджалина ”, с общ размер на проекта – 2 973 183,73 лв.
За осигуряването на финансов ресурс за изпълнението на тези договори Община Кърджали може да кандидатства за банкови кредити от ФЛАГ ЕАД –гр. София.
Дата на провеждане на общественото обсъждане – 21.06.2013 г. /петък/ от 17.00 часа.
Място на провеждане – зала на Бизнесинкубатор - Кърджали
Място за свободен достъп до описанието на проектите – отдел “Управление на проекти”, сграда на Бизнесинкубатор, град Кърджали /двора на СОУ “Отец Паисий”/ до 16:30 часа на 21.06.2013 г. /петък/. Информация за проектите е публикувана и на страницата на Община Кърджали – www.kardjali.bg.
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „Управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.
Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.30 часа на 21.06.2013 г./петък/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 21.06.2013 г. ./петък/
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

Кмет на община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1031 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign