Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 12 Септември 2013

През месец юли 2013 г. Община Кърджали подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/014, с което стартира изпълнението на проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”.
Общата стойност на Договора е 535 837, 39 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В рамките на 18 месеца по проекта ще бъдат изготвени технически паспорти на сградите на 4 учебни заведения и 3 културни инстититуции в гр. Кърджали. Ще бъдат разработени 9 работни проекта, от които 2 проекта за въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и ремонт и реконструкция на уличната мрежа в сфера "Градска среда", 4 проекта за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на училища и 3 проекта за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на културни институции.
“Този документ е създаден в рамките на проект «Техническа помощ за развитието на град Кърджали», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 Прочитания: 1510 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign