Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ЗАПОВЕД № 802

 02 Август 2006

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И

З А П О В Е Д
№802
гр.Кърджали, 27.07.2006 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Наредба №19/ 10.02.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца /грип/ по птиците, във връзка със Заповед № РД 09-703/21.07.2006 г. на Министъра на земеделието и горите, и Протокол №7/25.07.2006 г. от заседанието на епизоотична комисия към Община Кърджали във връзка с констатирано огнище на заболяването Инфлуенца /грип/ по птиците в с.Слънчоглед, общ. Джебел, обл. Кърджали и усложнената епизоотична обстановка,

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Общинската ветеринарномедицинска служба към РВМС да се приведе в състояние на повишена готовност, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно: контрол над обектите, в които се отглеждат птици; извършване на периодични клинични прегледи на птиците; изправност на наличната дезинфекционна техника и обезпечаване с необходимите материали.
2. Забранявам отглеждането на домашни птици на открито, като същите следва да бъдат затворени в стопански дворове и да не се допуска свободното им придвижване.
3. Да се ограничи всякакъв вид достъп на диви птици до фуража, с който се изхранват домашните птици.
4. Забранявам търговията с живи птици на пазарите и придвижването им на територията на Община Кърджали.
5. Собствениците на домашни птици и управителите на птицевъдни обекти се задължават да засилят охраната и осигурят условия за щателна дезинфекция на влизащите и излизащите от обекта лица и транспортни средства.
6. Собствениците на домашни птици и управителите на птицевъдни ферми се задължават да сменят облеклото и обувките при обслужването им и да поставят тампони с дезинфекционен разтвор на входа на помещенията, в които се отглеждат птиците.
7. Структурите на РУГ и ЛРС, отговарящи за Община Кърджали да извършат засилено претърсване за откриване на трупове на прелетни диви и водоплаващи птици.
8. Собствениците на домашни птици и управителите на птицевъдни ферми се задължават да не влизат в контакт със заболели или умрели домашни или диви птици, като при констатиране на такива случаи незабавно да уведомят съответните ветеринарни специалисти по участъците, както и Общинската ветеринарномедицинска служба на денонощния телефон: 6-25-33.
9. Кметовете на кметства да извършат действия по връчване на копие от настоящата заповед на всяко домакинство от съответното населено място срещу подпис, както и на представители на съответните земеделски кооперации, осъществяващи дейност на територията на съответното кметство и арендатори.
10. Настоящата заповед да бъде публикувана незабавно в местните ежедневници, да бъде оповестена по Общинското радио, местната телевизия и Интернет последователно всеки ден в рамките на 3 дни от датата на издаването й.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички кметове по населени места в Община Кърджали, членовете на епизоотичната комисия, Управителя на “Общински пазари” ЕООД-гр.Кърджали, Изпълнителния директор на “Пазар на производи-телите” ЕАД, РУГ, Ловно-рибарско дружество, Областна дирекция полиция, Общинска ветеринарномедицинска служба и РИОКОЗ-гр.Кърджали и собствениците на птицевъдни обекти за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Н.Юсеин – зам.кмет “Стопански дейности” при Община Кърджали и кметовете на кметства.


КМЕТ НА
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:...................................
/инж. ХАСАН АЗИС/


Още снимки
 Прочитания: 3110 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign