Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А №9

 01 Ноември 2013

П О К А Н А
№9

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 07.11.2013 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избиране на съдебни заседатели при Окръжен съд – Кърджали за мандат 2014/2018 г.
2. Одобряване на бюджетната прогноза за периода 2014-2016 г. на Община Кърджали.
3. Даване на съгласие за продажба на имоти - общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество през 2013 г., определяне на пазарната оценка и начина на продажба.
4. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарната оценка и начина на продажба.
5. Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот публична общинска собственост – находящи се на втори етаж в административната сграда на бивш ОНС, бул. „България” №74, гр. Кърджали.
6. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти публична общинска собственост.
7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г.
8. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул. „Тракия” № 13, гр. Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност.
9. Приемане на анализа на правното състояние, приватизационната оценка и условията за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ – Самостоятелен обект /бивша портиерна/ със застроена площ 10,05 кв.м., находящ се в сградата на “Бивша стоматологична поликлиника” ет.0, гр.Кърджали, бул. “Тракия” №13.
10. Приемане на анализа на правното състояние и приватизационната оценка, определяне на метода за продажба и приемане на условията за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ – Търговска зала с щандове / II – ри етаж от магазин „Родопея”/, находящ се в гр. Кърджали, бул. „България” №33.
11. Предложение от ЕТ „Тара - Татяна Велкова” гр. София за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, както следва:
- Търговски обект/бивш магазин за детски стоки, преустроен в аптека/, находящ се на първи етаж на магазин ГУМ /Девети септември/ сега магазин „Родопея” на бул. „България” № 33, гр. Кърджали;
- Обект витринно помещение, находящ се на първи етаж на магазин ГУМ /Девети септември/ сега магазин „Родопея” на бул. „България” № 33, гр. Кърджали.
12. Организиране и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на павилиони за търговска дейност с унифициран дизайн на територията на гр. Кърджали.
13. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с 000122 през полски път с № 000064-публична общинска собственост в землище с.Главатарци собственост на Айше Халил Фейзула за инвестиционни намерения.
14. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с № 93, кадастрален район 103 през полски път с № 103. 22 –публична общинска собственост по Плана на новообразувани имоти по §4, ЗЗП-8 в землище с.Царевец на Мая Асенова Илиева за инвестиционни намерения.
15. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с 000127 през полски път с № 000122-публична общинска собственост в землище с.Калинка собственост на Али Халил Али за инвестиционни намерения.
16. Даване съгласие за продажба на застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІХ-14, кв.4 по ПУП на с.Солище отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
17. Приемане на окончателен проект на Общ устройствен план на град Кърджали.
18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а ал.1 от ЗУТ.
19. Одобряване на Подробен устройствен план –план за застрояване на неурегулирани поземлени имоти с идентификатори:
 № 40909.19.184 по кадастралната карта на гр. Кърджали;
 №000204 по картата за възстановена собственост в землището на с. Опълченско, общ. Кърджали;
 №548 кадастрален район 303 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Кърджали;
 №40909.19.63 по кадастралната карта на гр. Кърджали;
 №013035 по картата за възстановена собственост в землището на с. Гняздово, общ. Кърджали;
 №34 кадастрален район 303 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Кърджали;
 №294 кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Резбарци, общ. Кърджали;
 № 40909.15.37 и № 40909.15.38 по кадастралната карта на гр. Кърджали;
 №80 кадастрален район 50 по плана на новообразуваните имоти в землището с. Опълченско, общ. Кърджали;
 №016023 по картата за възстановена собственост в землището на с. Глухар, общ. Кърджали;
 №016024 по картата за възстановена собственост в землището на с. Глухар, общ. Кърджали.
20. Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за развитието на туризма на територията на Община Кърджали през 2012г. и приемане на Програма за развитието на туризма на територията на Община Кърджали за периода 2013 – 2014г.
21. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Кърджали.
22. Изменение и допълнение на Решение №160 по Протокол №7 от 04.09.2013 г. на заседание на Общински съвет – Кърджали
23. Оптимизиране мрежата от детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2013/2014 год.
24. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
25. Отпускане парични помощи за лечение на тежко болни лица.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 2113 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign