Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 1

 17 Януари 2014

П О К А Н А
№ 1

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 23.01.2014 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Преразглеждане на Решение №203 в часта му по т.І и Решение №205 в часта му по т.2.4 по Протокол №10 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 11.12.2013 г.
2. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали и неговите Постоянни комисии за 2013 г.
3. Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Кърджали за 2013 г.
4. Приемане на годишен доклад за организацията и дейността на Обществения посредник за 2013 г.
5. Приемане на план-график за заседанията на Общински съвет - Кърджали през 2014 г.
6. Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2013 г.
7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 г.
8. Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2013 г.
9. Приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2014 г.
10. Приемане на отчет за изпълнението на Плана за приватизация за 2013 г.
11. Приемане на План за приватизация за 2014 г.
12. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Шукри Мехмедов с признато право на собственост в землище гр. Кърджали.
13. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти публична общинска собственост.
14. Даване на съгласие за предоставяне под наем на лекарски кабинет в с. Перперек – частна общинска собственост.
15. Обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.
16. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот 000180 през полски път с №000202 - публична общинска собственост в землище с. Енчец, собственост на Адем Ерджеб за реализиране на инвестиционни намерения.
17. Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кърджали.
18. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Кърджали през 2014 г.
19. Приемане на план за комплексни мерки за оптимизиране на работата по обслужване на посетителите на Археологически комплекс „Перперикон”.
20. Даване на съгласие за кандидатстване с проектни предложения по Проект “Красива България” 2014 г.
21. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013г., приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14.
22. Кандидатстване с проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС към МОСВ за изпълнение на Проект: „Водоснабдяване Черешица – Мост І, ІІ и ІІІ етап, Община Кърджали, Област Кърджали”.
23. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №022183 по картата за възстановена собственост в землището на с.Сипей, общ.Кърджали.
24. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот № 202 кадастрален район 26 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Кърджали.
25. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
26. Отпускане на финансови средства за работно и униформено облекло на работниците и служителите, финансирани от Общинския бюджет.
27. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1413 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.