Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 20 Януари 2014


През м.май 2013 г. в община Кърджали стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А 12-22-102/22.05.2013 г., проект „Компетентна, ефективна и прозрачна общинска администрация – Кърджали”, който се финансира по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
По Дейност 3 от проекта „Участие на служители от общинска администрация в обучения, организирани от Института по публична администрация”, група служители на ръководна длъжност в общинска администрация взеха участие в обучение на тема: „Управление и оценка на изпълнението”.
Обучението се проведе в гр.София, х-л „Шипка” на 16.01.2014 г. и 17.01.2014 г.
Участниците в обучението се запознаха с измененията в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите и взеха участие в разрешаването на казуси от практиката, решаваха тест и попълниха анкета за ефективността от проведеното обучение.
На служителите се връчиха сертификати за успешно завърщен семинар.
Проектът „Компетентна, ефективна и прозрачна общинска администрация – Кърджали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Прочитания: 1201 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign