Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява конкурс

 01 Април 2014

На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед 283/26.03. 2014 г. на кмета на община КърджалиО Б Я В Я В А К О Н К У Р С


За длъжността : Инспектор в дирекция „ Местни приходи „


1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: бакалавър
Минимален ранг за заемане на длъжността: пети младши
Професионален опит : не се изисква


2.Допълнителни изисквания :

• Комуникативност; работа в екип ;
• Компютърна компетентност;
• Професионална област : Икономика или Право


3.Начин на провеждане на конкурса

• решаване на тест;
• интервю.

4.Необходими документи за кандидатстване:

• Писмено заявление за участие в конкурс по образец;
• Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители по образец.
• Копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен;
• Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
• Европейски формат на автобиография


5.Място и срок за подаване на документи

Община Кърджали
Адрес: бул. “България”№ 41
Сектор “ Човешки ресурси „
Стая № 307; тел: 67 348 г-жа Виолета Калоянова
Краен срок за подаване на документи - 16.04.2014 г.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Кратко описание на функциите на длъжността – Инспектор :

“ Управлява просрочените публични общински вземания от данъци
и такси . Осъществява процедурите по тяхното принудително
събиране по ДОПК и текущ контрол по събирането им и образуването
на изпълнителните дела „

Минимален размер на основната заплата за длъжността : съгласно
чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация


Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при подаване на документите.
Общодостъпното място за получаване на информация във връзка с конкурса – списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения ще се обявяват на информационните табла във фоайето на партерния етаж на община Кърджали.
КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И : / п /
/инж.Х.АЗИС/


 Прочитания: 1575 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign