Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 10 Април 2014

Община Кърджали организира начална пресконференция за представяне на проект “Изграждане на парк “Арпезос-Север” - III етап и рехабилитация и реконструкция на тротоарите в град Кърджали”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помащ No BG161PO001/1.4-09/2012/020 от 20.05.2013 г.

Пресконференцията ще се състои на 11.04.2014г. от 13.00 часа в зала 407, в сградата на Община Кърджали.

Проектът се финансира по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд. Общата стойност е 4 512 305.57 лв., съфинансиране от ЕФРР 4 286 690,29 лв., собствен принос на община Кърджали: 225 615,28 лв. Срок за изпълнение на дейностите е 24 месеца.
“Този документ е създаден в рамките на проект «Изграждане на парк „Арпезос-Север” – ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр. Кърджали», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


 Прочитания: 1383 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign