Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 4

 16 Април 2014

П О К А Н А
№ 4

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 25.04.2014 г. /петък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Промени в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Кърджали.
2. Съгласуване на Стратегически план за периода 2014 -2016 г. и Годишен план за 2014 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Кърджали.
3. Приемане на План за развитие на Община Кърджали за периода 2014-2020 г.
4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
5. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Кърджали.
6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.
7. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2014 г.
8. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г. и определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
9. Актуализация на финансовата оздравителна програма на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД гр.Кърджали.
10. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд -частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
11. Безвъзмездно предоставяне на Община Кърджали на недвижими имоти, собственост на Министерството на отбраната, находящи се на територията на общината.
12. Даване на съгласие за отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост.
13. Съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ: „Търговски обект в сградата на младежки клуб с.Мургово”, Община Кърджали.
14. Съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение „Съюз на глухите в България”, върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, находящ се на партерен етаж в бл.”Младост” 2, бул.”Беломорски” №54, гр.Кърджали.
15. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и физическо лице на съсобствения УПИ ІІІ-6, 102, кв.3 по ПУП на с. Костино, Община Кърджали и определяне на пазарна оценка на общинската част от имота.
16. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел трасе до поземлен имот с №018224, находящ се в землище с. Гняздово, собственост на Емил Тодоров Кръстев и Евдокия Василева Георгиева за инвестиционни намерения през полски път с №017004 - публична общинска собственост по КВС на землище с. Гняздово.
17. Съгласие за отстъпване безвъзмездно право на строеж върху имот публична общинска собственост на името на Министерство на младежта и спорта за извършване на основен ремонт на стадион „Дружба”, гр. Кърджали, общ. Кърджали.
18. Съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж в имот публична общинска собственост в полза на Министерство на младежта и спорта за извършване на ремонт и реконструкция на закрит плувен басейн „Арпезос”, гр. Кърджали, общ. Кърджали.
19. Отчет за изпълнение на задълженията на фирмите извършващи услугите по събиране, извозване, обезвреждане на твърдите битови отпадъци и дейностите по поддържане на чистотата на обществените места, за първото тримесечие на 2014 г.
20. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план към обект: Нов ел. провод 20kV и БКТП – ІІ вариант, Туристически център “Перперикон”, Община Кърджали.
21. Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за поземлени имоти №7,25,26,127 /стар 27/, 88 /стар 658/, 120,121,122 и 10001 по КВС на с.Крайно село и изменение на ПУП-ПР от о.т.2005 до края на регулацията по плана на кв.”Възрожденци”.
22. Одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №022157 по картата за възстановена собственост в землището на с.Сипей, общ.Кърджали.
23. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
24. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и инвестиционен проект за Водоснабдяване на с. Орешница, Община Кърджали.
25. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за кв.“Студен кладенец”, кв.“Веселчане”, кв.“Възрожденци” и “Централна градска част” на гр.Кърджали за обект: “Пасивна оптична мрежа до дома /FTTH/ на БТК – ЕАД в гр.Кърджали” на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.150, ал.2 и ал.6 от ЗУТ.
26. Даване на съгласие за участие на Община Кърджали с проектно предложение по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
27. Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на Община Кърджали за периода май 2013 г. – април 2014 г., Годишен план за развитие на социалните услуги за периода май 2014 г. – декември 2014 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2015г.
28. Приемане на Правилник за удостояване със званието „Почетен гражданин” и присъждане на морални и материални награди на Община Кърджали.
29. Преобразуване на ОДГ “ Дъга” гр.Кърджали в ЦДГ “Дъга” гр. Кърджали за учебната 2014/2015 год.
30. Преобразуване на Средно общообразователно училище „Свети Климент Охридски” гр.Кърджали в Основно училище.
31. Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2013 г.
32. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали.
33. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1661 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign