Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 23 Април 2014

О Б Я В А

На основание чл.59 от Административно-процесуалния кодекс, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № 321 от 08.04.2014г.и публично обявление, в изпълнение на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА,
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Удължава срока за подаване на документи до 30.04.2014г., от датата на публикуване на обявлението, за кандидатстване за длъжността „медицински сестри” в ЦНСТ .

І.Подаване на документи. Срок и място за подаване.
Документите на кандидатите се приемат в срок до 30.04.2014 г. включително, в Информационния център на Община Кърджали /адрес: гр.Кърджали, бул. „България” 41, етаж 1/.

ІІ.Извършване на подбор.
Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва в два етапа.

ІІІ.Първи етап: Разглеждане на подадените документи:
Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на община Кърджали. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кърджали и на сайта на Община Кърджали на 08.05.2014г. За целите на провеждане на втория етап от конкурса, комисията съставя график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати.

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

ІV.Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати
Събеседването с допуснатите кандидати се провежда от 12.05.2014 г. до 14.05.2014г. по график.
Събеседването цели изясняване на:
• мотивите за кандидатстване;
• очакванията към работата;
• професионалните компетенции;
• уменията за работа в екип и общуване;
• нагласите за вземане на решения;
• нагласите за работа с деца и лица с увреждания, осигуряване на грижа в среда близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на децата.
V.Класиране
За работата си, комисията съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на Община Кърджали. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Кърджали и на информационното табло в сградата на Община Кърджали на 19.05.2014 г. Комисията предлага на Кмета на община Кърджали да сключи трудови договори с класираните кандидати за целите и в рамките на изпълнение на проекта.

Медицинска сестра в ЦНСТ и ЗЖ

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – висше, степен специалист;
• Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”;
• Условия за стаж по специалността – не се изисква;
• Организира ръководи, контролира и участва в осъществяване на медицинското обслужване на децата в ЦНСТ.
• Осигурява приема на лекарства, в съответствие с предписанието на лекар.
• Осигурява подкрепа на децата при развиване на хигиенни навици и формиране на умения по отношение на личната хигиена; хигиена на личното пространство; здравословно хранене; грижи за тялото и др.Участва в ежедневните грижи на децата.
• Наблюдава здравословното състояние на децата и при необходимост се обръща към личния лекар на детето и спешна медицинска помощ.
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

VІ. Документи за кандидатстване.
1. Заявление за допускане до конкурс – по образец;
2. Професионална автобиография (CV);
3. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
4. Копие от диплома за завършено образование;
5. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец;
6. Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.
Кмет на Община
Кърджали .......................
/инж.Хасан Азис/


Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.Инвестира във вашето бъдеще!


 Прочитания: 1719 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign