Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

З А П О В Е Д

 22 Август 2014

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И


З А П О В Е Д

№ 816

гр. Кърджали 21.08.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.99, ал.1, т.2 от АПК и във връзка с подадено Възражение с вх.№94-В4-12/20.08.2014 г., придружено с подписка от населението на с.Петлино, община Кърджали

О Т М E Н Я М:

Заповед №685/21.07.2014 г. на Кмета на Община Кърджали за провеждането на оповестен конкурс на 20.08.2014 г. от 9,30 часа в Община Кърджали, стая 409, бул.”България”№41, за продажба на общински поземлен имот №011026 от Картата на възстановената собственост на землище с.Петлино, ЕКАТТЕ 56054, община Кърджали, находящ се в местността ................”, с площ от 1,519 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята ІХ(девета).
Мотиви:
По време на тръжната процедура на открития конкурс е подадено Възражение с вх.№94-В4-12/20.08.2014 г., придружено с подписка от населението на с.Петлино, община Кърджали, които възразяват срещу продажбата на този имот, тъй като същия се намира в непосредствена близост до жилищните сгради на селото и при евентуално използване на имота за отглеждане на животни от потенциалните купувачи ще бъдат замърсени близките селски чешми, които се ползват за питейни нужди от населението.
Това ново обстоятелство е от съществено значение и не е било известно при издаването на горецитираната заповед, поради което считам, че същата трябва да бъде отменена за да се защити здравето на гражданите и обществения интерес.
На лицата, закупили тръжни документи да бъдат върнати платените суми, както и внесените депозити.
Препис от настоящата заповед да се обнародва в един местен ежедневник, да се публикува на интернет страницата на Община Кърджали, като и да се обяви на таблото на общинската администрация.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Юсеин Ахмед-Зам.кмет на Община Кърджали.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК.


КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
/инж. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 1404 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign