Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

З А П О В Е Д

 22 Август 2014

Община Кърджали


ЗАПОВЕД № 731

гр. Кърджали, 06.08.2014 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение № 168 от 15.07.2014 г. на Общински съвет Кърджали

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 04.09.2014 г. в Община Кърджали, стая № 409, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на земя от ОПФ на Община Кърджали, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 40909.21.25 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с площ 10,618 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, с начин та трайно ползване: нива, с първоначална тръжна цена 41 700 лв.
Начало на търга 9,30 часа.
Върху достигнатата на търга продажна цена не се начислява ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена за всеки имот да се внесе до деня, предхождащ датата на провеждане на търга по сметка, посочена в тръжната документация.
Тръжна документация да се закупува всеки работен ден /до 17,00 часа/, до деня предхождащ провеждането на търга в стая 501, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали срещу такса от 50 лева , платима на касата на общината в Информационен център – ет.1.
Цената на имота се заплаща в левове, еднократно при сключване на договора за покупко-продажба.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, в присъствието на служител на Община Кърджали, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
При неявяване на кандидати повторни търгове да се проведат на 11.09.2014 г., 18.09.2014 г., 25.09.2014 г. и 02.10.2014 г. на същото място, по същото време и при същите условия.
Допълнителна информация може да бъде получена в стая 501, на V етаж в сградата на Общинска администрация Кърджали и на тел. 0361/67 360.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Юсеин Ахмед – зам. кмет „Общинска собственост и икономическо развитие” на Община Кърджали.КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И : инж. ХАСАН АЗИС


 Прочитания: 1416 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign