Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 19 Септември 2014

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА"

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
за Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от Кмета на община Кърджали.
Подборът на персонал се извършва за целите на нови социални услуги на територията на община Кърджали - Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Персоналът се подбира на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

І.Подаване на документи. Срок и място за подаване.
Документите на кандидатите се приемат в срок до 20.10.2014 г. включително, в Информационния център на Община Кърджали /адрес: гр.Кърджали, бул. „България” 41, етаж 1/.

ІІ.Извършване на подбор.
Подборът се извършва от сформираната комисия в два етапа.

ІІІ.Първи етап: Разглеждане на подадените документи:
Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на община Кърджали. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кърджали и на сайта на Община Кърджали на 24.10.2014г. За целите на провеждане на втория етап от конкурса, комисията съставя график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати.

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

ІV. Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати
Събеседването с допуснатите кандидати се провежда от 27.10.2014 г. до 31.10.2014г. по график.
Събеседването цели изясняване на:
• мотивите за кандидатстване;
• очакванията към работата;
• професионалните компетенции;
• уменията за работа в екип и общуване;
• нагласите за вземане на решения;
• нагласите за работа с деца и лица с увреждания, осигуряване на грижа в среда близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на децата.
V.Класиране
За работата си, комисията съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на Община Кърджали. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Кърджали и на информационното табло в сградата на Община Кърджали на 05.11.2014 г.
Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

VІ. Изисквания за заемане на длъжностите:

• Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
• Готовност за работа по график;
• Готовност за активно участие в обучителен процес, дейности свързани с обмяна на опит;
• Готовност за работа с деца и младежи с увреждания;
• Кандидатите да са физически здрави и да нямат говорни дефекти;
• Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността, за която кандидатстват.

VІІ. Специфични изисквания за заемане на длъжностите:


1.Ръководител на 3 те ЦНСТ – 1/една/ работна позиция,

Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – висше, бакалавър, магистър;
• Специалност – „Социални дейности”; „Социална педагогика”, „Психология”, „Медицина” или друга специалност – по хуманитарни и педагогически науки ;
• Условия за стаж по специалността – 2 години;
• Управленски опит в сферата на социални, образователни или други дейности (умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността;)
• Отговаря за цялостната организация на работата в трите Центъра за настаняване от семеен тип по проект „Дом за всяко дете-2" – Кърджали, трудовата дисциплина и изпълнението на задълженията на персонала, за качеството на провежданите мероприятия и спазването на строг санитарно-противоепидемичен режим.
• Умения за работа с деца, с близки и роднини, умения за взаимодействие с различни институции;
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.
• Владеене на Microsoft Office, Internet;


2.Медицинска сестра в ЦНСТ

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – висше, степен специалист;
• Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”; «Акушерка»
• Условия за стаж по специалността – не се изисква;
• Организира ръководи, контролира и участва в осъществяване на медицинското обслужване на децата в ЦНСТ.
• Осигурява приема на лекарства, в съответствие с предписанието на лекар.
• Осигурява подкрепа на децата при развиване на хигиенни навици и формиране на умения по отношение на личната хигиена; хигиена на личното пространство; здравословно хранене; грижи за тялото и др.Участва в ежедневните грижи на децата.
• Наблюдава здравословното състояние на децата и при необходимост се обръща към личния лекар на детето и спешна медицинска помощ.
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 2 /две/
Възнаграждение по проект -521 / петстотин дведесет и един /лева.

3.Психолог
• Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – висше, бакалавърска степен;
• Специалност – „Психология” или друга специалност хуманитарен профил;
• Условия за стаж по специалността – не се изисква;
• Да предоставя услуги, свързани с диагностика и директна работа с деца и психологическа подкрепа и консултиране на техните семейства.
• Познава задълбочено услугите за психологическа подкрепа на деца и семейства, развивани в ЦНДТ, актуализира знанията си за тях и работи основно по услуги, свързани с диагностика и директна работа с деца и предоставя психологическо консултиране на техните семейства.
• Участва в договарянето с деца и семейства за ползване на услугите.
• Предоставя услуги на деца и семейства, за които е определен на екипните срещи, като спазва процедурите и поддържа необходимата документация.
• Участва в оценяването на индивидуалните нужди на всяко дете и родителския капацитет на семейството и в изготвянето на индивидуалнен план за развитие на детето.
• Участва в услугите за информиране и подкрепа на родителите на новородени деца с увреждане с превантивна цел.
• Дава предложения и да заявява нужда от услуги, специалисти и консултанти за децата с увреждания и техните семейства
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1 /едно/
Възнаграждение по проект -521 / петстотин дведесет и един /лева.

4.Социален работник

• Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – висше, бакалавърска степен;
• Специалност – „Социални дейности”; „Социална педагогика”, „Психология” или друга специалност хуманитарен профил;
• Условия за стаж по специалността – не се изисква;
• Организира и урежда всички въпроси свързани с приемането, настаняването, престоя, изписването и дейностите по социална интеграция на децата в Центъра за настаняване от семеен тип.
• Владеене на Microsoft Office; Internet – се счита за предимство;
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 2/две/
Възнаграждение по проект -521 / петстотин дведесет и един /лева.


VІ. Документи за кандидатстване.
1. Заявление за допускане до конкурс – по образец;
2. Професионална автобиография (CV);
3. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
4. Копие от диплома за завършено образование;
5. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец;
6. Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.


 Прочитания: 1802 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign