Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 15 Септември 2014

На 22.07.2014 г. Община Кърджали стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ М 13-22-15/22.07.2014 г., проект „Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна”, който се финансира по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Общата стойност на договора е 130 324,48 лв., като 100 % се предоставят от програмата. Проектът ще се реализира в рамките на 12 месеца.
Проектът е насочен към повишаване на професионалните компетентности и мотивация на кметовете на кметства, кметските наместници и служителите в Общинска администрация – Кърджали.
Специфичните цели на проекта са:
• Повишаване на мотивацията, знанията и професионалната компетентност на 48 кмета на кметства и кметски наместници;
• Повишаване на професионалната компетентност на служителите с ръководни, експертни и технически функции в Общинска администрация – Кърджали;
• Повишаване на ефективността и ефикасността на работата на служителите в Общинска администрация – Кърджали със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни и от малцинствените групи.
В целевата група на проекта са включени 148 служители на
Общинска администрация – Кърджали и кметствата.
Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване на професионалната компетентност и мотивацията на целевата група. Чрез участия в специализирани и мотивационни обучения служителите от администрацията ще разширят своите знания и умения в сферата на управлението на общинската собственост, финансовото управление, работата в екип и предоставянето на услуги на специфични групи потребители. Те ще имат възможност да приложат придобитите знания при планирането, управлението и контрола на ежедневната дейност в отделните кметства и структурни звена, което ще доведе до по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите на Общинска администрация – Кърджали.Проектът „Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1332 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign