Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 9

 24 Октомври 2014

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 30.10.2014 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избиране на съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали за мандат 2015-2019 г.
2. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
3. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г.
4. Даване на съгласие за продажба на имоти- частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г., определяне на пазарната оценка и начина на продажба.
5. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2014 г.
6. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
7. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ I-75, кв.10 по ПУП на с. Калинка отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
8. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ I-101, кв.21 по ПУП на с. Глухар отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
9. Одобряване на предварително на съгласие за придобиване от Община Кърджали на имот - собственост на частно лице попадащ в част от улица „Плачи мост” с ос.т.2851-2852 по плана на гр. Кърджали, по реда на чл. 199, ал.1 от ЗУТ.
10. Даване на съгласие за изкупуване на поземлен имот – собственост на частно лице с площ 0,500 дка, находящ се в землището на с. Калинка, Община Кърджали.
11. Предложение за изкупуване на идеални части от съсобствен поземлен имот с №58342.10.340 по Плана новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, община Кърджали от съсобствениците Ирина Вълкова Бъчварова и Пейо Иванов Бъчваров.
12. Съгласие за делба на поземлен имот №000161 от Картата на възстановената собственост в землището на с Панчево, Община Кърджали.
13. Даване на предварително съгласие за преминаване през имот-публична общинска собственост с №010045 представляващ: пасище, мера по КВС на землище с. Прилепци, във връзка с изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на земеделски имот, собственост на физически лица.
14. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с №40909.27.1113, по Плана на новообразувани имоти на зона по §4 ЗЗП 27 на гр.Кърджали, през общински път за с.Прилепци с идентификатор 40909.27.9 - публична общинска собственост за инвестиционни намерения на Педрие Адем Сюлейман.
15. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на лекарски кабинет, находящ се в сградата на бивша Детска ясла № 6 в гр.Кърджали, кв. „Веселчане”, ул.”Синчец” – частна общинска собственост.
16. Допълнение на Решение № 129, по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 10.06.2014 г.
17. Съгласие за изменение на Решение № 177 от 07.11.2013 г. на Общински съвет – Кърджали в частта за локациите на павилионите с унифициран дизайн.
18. Отмяна на Решение № 47/27.02.2014 г. и Решение № 48/27.02.2014 г., съгласно Протокол № 2 на Общински съвет – Кърджали и вземане на ново решение за поемане на общински дълг.
19. Преобразуване на Общинска художествена галерия „Станка Димитрова” като отдел Художествена галерия „Станка Димитрова” към Регионален исторически музей гр. Кърджали.
20. Оптимизиране мрежата от детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2014/2015 год.
21. Утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2014/2015 г.
22. Изменение на Решение № 146 по Протокол №5 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 10.06.2014 г.
23. Осигуряване на устойчивост по проект „Чрез подкрепа към промяна”, Договор BG051PO001-5.1.04-0145-C0001, реализиран от Община Кърджали по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Схема „Помощ в дома”.
24. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
25. Опрощаване на задължениe.
26. Съгласуване на Ревизия 02 на окончателен проект на ПУП-ПП /Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция - България”, преминаващ през територията на община Кърджали, област Кърджали - Изменение от км. 42+492.59 до км. 43+710.69 – Община Кърджали.
27. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – план схема за кв.”Ст.кладенец”, кв.”Веселчане”, кв.”Възрожденци” и “Централна градска част” на гр.Кърджали за обект: Пасивна оптична мрежа до дома / FTTH / на БТК – ЕАД в гр.Кърджали.
28. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план към обект: Нова кабелна линия средно напрежение КЛ СН от подстанция “Гледка” в имот №40909.126.982 по КК на гр.Кърджали до нов БКТП “Теклас България” в имот №022019 по Картата за възстановена собственост на землище с.Пепелище, общ.Кърджали.
29. Допълнение към Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на предварително съгласие за прокарване на ВиК трасе от собствен имот 40909.22.92 по Кадастрална карта на гр.Кърджали до колектор І през имоти - публична общинска собственост с идентификатори по Кадастрална карта на гр.Кърджали: 40909.14.71, 40909.14.63 и 40909.14.73 с имот 40909.14.72.
30. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – План схема за трасе на външен битов канал на ново цинково производство /бивш ОЦК/ до пречиствателна станция за отпадни води - Кърджали.Инвестиционен проект: Външен битов канал на ново цинково производство /бивш ОЦК/ до пречиствателна станция за отпадни води - Кърджали.
31. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №40909.7.15 по кадастралната карта на гр.Кърджали.
32. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулирани поземлени имоти по картата за възстановена собственост в землището на с.Ридово, общ.Кърджали:
 поземлен имот №010008
 поземлен имот №010007
 поземлен имот №010006
 поземлен имот №010005
33. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №000089 по картата за възстановена собственост в землището на с.Зелениково, общ. Кърджали.
34. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на Имот № 40909.63.131, находящ се в землището на гр. Кърджали, по кадастралната карта /КК/ на гр. Кърджали, целия с площ 16 кв.м., общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, необходим за изграждането на обект: „Външен водопровод за захранване с вода на депо за ТБО, община Кърджали, област Кърджали” – обект на техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ и чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ.
35. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
36. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ .
37. Разрешение за изработване на Подробен устройствен и парцеларен план на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
38. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатор 40909.106.478, 40909.106.479 и 40909.106.503 попадащи в УПИ XXII отреден за озеленяване, кв.2 по плана на гр.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.62а, ал.5 от ЗУТ.
39. ПИТАНИЯ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 2084 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign