Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Таксата битови отпадъци остава на база данъчна оценка

 30 Октомври 2014

Нова редакция на чл.24, ал.1 на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали направиха днес общинските съветници. Така те мотивираха определянето на размера на такса битови отпадъци на база данъчна оценка на жилищният имот за граждани и на предприятия. Редакция бе направена и за ал.2 на чл. 24, касаеща нежилищните имоти.
Според вносителя, в лицето на кмета на община Кърджали инж.- Хасан Азис, направените допълнения и изменения са мотивирани от обективна невъзможност за определяне на такса битови отпадъци на база количество отпадъци, съгласно изискванията на чл.67,ал.1 от ЗМДТ.
Пред общинските съветници той изложи и основните причини за това. По думите му при действащата на територията на община Кърджали, а и на територията на цялата страната система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък е възможен, само когато има един- единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, но не и при сгради с режим на етажна собственост. Непредвидените начини за последващо взаимодействие и контрол между общинските власти и управителите на етажна собственост в Закона за управление на етажната собственост пък предопределят невъзможността за реално определяне на броя на ползвателите на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване. Друга пречка се явява необходимостта от проектиране и изграждане на помещения за разполагане на съдовете за събиране на битови отпадъци в сградите с режим на етажна собственост. Инж. Азис подчерта и един немаловажен факт, а именно, че Община Кърджали вече е сключила договори за обществена поръчка с две фирми за събиране и транспортиране на битови отпадъци и за извършване на дейности по почистване на обществените места в община Кърджали, като в тях липсват клаузи, които да задължават изпълнителя да извършва услугата, като установява, измерва и отчита количеството на битови отпадъци, изхвърлено от потребителите на услугата.
В крайна сметка решението бе подкрепено от всички общински съветници, като от групата на ГЕРБ предложиха то да не бъде крайно, а за в бъдеще да се мисли върху възможността таксата битови отпадъци да се определя на база количество отпадъци и най-вече таксата да се определя в полза на гражданите.


 Прочитания: 2036 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign