Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Резултати от Конкурс за подбор на персонал за ЦНСТ- Кърджали

 07 Ноември 2014

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА
за подбор на персонал на ЦНСТ- Кърджали

На основание Заповед № 911 / 19.09.2014г. на Кмета на Община Кърджали, във връзка с чл.90 и чл.93 от Кодекса на труда, в изпълнение на Проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „Разкриване на социални услуги в общността”, комисия разгледа документите и проведе събеседване с допуснатите до втория етап на конкурса кандидати.
Въз основа на проведения конкурс, се извърши класиране за следните длъжности: За кандидатите е посочен и резултата от събеседването с тях.

І.Ръководител в ЦНСТ
1.Татяна Тодорова Илиева 2.75

ІІ.Медицинска сестра;
1.Златка Йорданова Маринова 5.00
2.Светла Костадинова Петкова 4.37

ІІІ. Психолог в ЦНСТ
1.Налян Ахмед Мехмед 4.54
2.Екатерина Хараламбова Томовска - Георгиева 4.00

ІV. Социален работник в ЦНСТ

1.Джейнур Юзджан Али 5.125
2.Моника Владова Йорданова 5.00
3.Дарина Ванчева Дееничина 4.00
4.Налян Ахмед Мехмед 3.75
5.Екатерина Хараламбова Томовска- Георгиева 3.165
6.Нигяр Йълмаз Мурад 3.125
7.Аднан Фаик Ахмед 3.00
8.Татяна Тодорова Илиева 2.50

Класирани кандидати:

І.Ръководител в ЦНСТ- няма класирани кандидати

ІІ.Медицинска сестра;
1. Златка Йорданова Маринова
2. Светла Костадинова Петкова
ІІІ. Психолог в ЦНСТ
1. Налян Ахмед Мехмед;
2. Екатерина Хараламбова Томовска- Георгиева

ІV. Социален работник в ЦНСТ
1. Джейнур Юзджан Али;
2. Моника Владова Йорданова;
3. Дарина Ванчева Дееничина


ЕЛИСАВЕТА КЕХАЙОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.


 Прочитания: 2017 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign