Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 10

 14 Ноември 2014

П О К А Н А
№ 10

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 20.11.2014 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Допълнение и изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.
2. Допълнение и изменение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали.
3. Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Кърджали към 31.10.2014г.
4. Актуализация на Бюджета за 2014 година на Община Кърджали.
5. Приемане на годишен план за паша. Даване на съгласие за предоставяне на общински мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската 2014/2015г.
6. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Зекере Ибрамов Шабанов с признато право на собственост в землище с. Лъвово, община Кърджали.
7. Даване съгласие за сключване на предварителен договор за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 40909.122.250 и общински поземлен имот с идентификатор 40909.122.248, по Кадастрална карта на гр. Кърджали, находящи се в „Промишлена зона-изток” (район Хлебозавода”) и определяне на пазарните им оценки.
8. Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Областна Дирекция „Земеделие” – Кърджали на части от имот - публична общинска собственост, находящи се в Административната сграда на бивш ОНС, бул. „България” № 74, гр. Кърджали.
9. Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Общинска служба „Земеделие”- Кърджали на части от имот - публична общинска собственост, находящи се в Административната сграда на бивш ОНС, бул. „България” № 74, гр. Кърджали.
10. Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Бюро по труда” – Кърджали на части от имот - публична общинска собственост, находящи се в Административната сграда на бивш ОНС, бул. „България” № 74, гр. Кърджали.
11. Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален Инспекторат по Образование на МОН- Кърджали на части от имот - публична общинска собственост, находящи се в Административната сграда на бивш ОНС, бул. „България” № 74, гр. Кърджали.
12. Съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на РЗОК – Кърджали, върху части от имот частна общинска собственост, представляващ пететажна масивна сграда, находяща се на бул. „Тракия” № 19, гр. Кърджали.
13. Съгласие за изменение на Решение № 177 от 07.11.2013 г. на Общински съвет - Кърджали в частта за локациите на павилионите с унифициран дизайн.
14. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация е застрояване на част от УПИ-I, кв. 8 по ПУП на с. Чилик, общ.Кърджали.
15. Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”, съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 10 декември 2014 г.
16. Изменение на Решение № 154 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 04.09.2013 г., в частта по т. 1 „Условия за погасяване”.
17. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за обезпечаване на получен аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/033 „Перперикон – дом на богове и хора”.
18. Промяна на наименование на социална услуга.
19. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
20. ПИТАНИЯ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1159 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign