Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

През 2014г. община Кърджали е издала 158 карти за престой и паркиране на хора с увреждане

 07 Януари 2015

158 са издадените карти за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания през изминалата 2014 година от община Кърджали. Издаването на документа е регламентирано в приетата в края на 2012г. Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Кърджали. От началото на 2013г в общинска администрация се води и регистър на лицата с издадени такива карти и към момента общият им брой е 381.
Картата се издава от Кмета на общината по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. и съдържа задължителна информация. Нейни притежатели стават лица, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, съгласно §1, т.2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.
Картите важат на територията на целия ЕС. В изпълнение на социалната политика на община Кърджали издаването им е безплатно. Подаването на заявленията за получаване на карти за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания става в Информационният център на общинска администрация. Заявлението трябва да бъде придружено с копие на документ за самоличност, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща, копие от актуално експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща,актуална цветна снимка с размери 3 на 4 см.,копие от нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща и друг документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо заявлението.
Вече издадена карта на лице с увреждания трябва да бъде връщана в отдел „Социални дейности, здравеопазване, спорт и туризъм” в Община Кърджали веднага след промяна на обстоятелствата или смърт.
Санкцията за използване на карта за паркиране за лице с увреждане, която е издадена за другиго е в размер 200 лева. Толкова е и глобата за лица, които престояват или паркират в нарушение на обозначено за инвалиди място.
Лице с увреждане пък, което не притежава карта за престой и паркиране на превозно средство по образец, а използва други документи и знаци за обозначаване на превозното средство, се наказва с глоба до 50 лева.


 Прочитания: 1301 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.