Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 2

 20 Февруари 2015

П О К А Н А
№ 2

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 26.02.2015 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по Ви К – Кърджали”, съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 26.02.2015г.
2. Обсъждане и приемане на уточнения годишен План и Отчет за изпълнението и приключване на Бюджета на Община Кърджали и сметките от отчетна група ”СЕС” за 2014 г.
3. Приемане на Бюджета за 2015 година на Община Кърджали.
4. Отпускане на финансови средства за работно и униформено облекло на работниците и служителите, финансирани от Общинския бюджет.
5. Доклад на Временната комисия от извършената проверка за доставката и качеството на хранителните продукти в детските заведения на територията на Община Кърджали.
6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.
7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2015 г.
8. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарни оценки и начина на продажба на имотите.
9. Отмяна на Решение №233/20.11.2014 г. на Общински съвет – Кърджали. Приемане на годишен план за паша и на списък с имоти на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване.
10. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №200 от 30.10.2014 г., прието с Протокол №9 от заседание на Общински съвет - Кърджали.
11. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
12. Даване на съгласие за удължаване срока на Договора за наем на Лекарски кабинет в здравна служба с. Чилик, Община Кърджали.
13. Избиране на управител на „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Кърджали.
14. Изменение на Учредителния акт на „Озеленяване, чистота и благоустройство”ЕООД, гр.Кърджали.
15. Предложение за приемане на анализа на правното състояние, приватизационната оценка и условията за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ – Самостоятелен обект в сграда на бул.”Тракия” №13, ет.0, с идентификатор 40909.108.70.3.14 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, със застроена площ 16,10 кв.м.
16. Включване на общинските жилищни имоти в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
17. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и даване на съгласие за промяна на предназначението на имоти с идентификатор 40909.122.168 и 40909.122.249 от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
18. Предложение за сключване на Договор за сътрудничество и побратимяване между Община Кърджали и Община Богор Република Индонезия.
19. Разкриване на социални услуги „Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище”.
20. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
21. ПИТАНИЯ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1474 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign