Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

До 10 март се подават заявления за предоставяне на пасища, мери и ливади

 27 Февруари 2015

На заседание, проведено на 26.02.2015 г., Общински съвет - Кърджали определи с решение пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за общо и индивидуално ползване. Определените за индивидуално ползване пасища, мери и ливади по категории, площ и средните годишни рентни плащания по землища ще се обявяват на видно място в общината, кметствата и ще се публикуват на интернет страницата на общината.
Решението е във връзка с обнародвания в Държавен вестник бр. 14 от 20.02.2015 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, касаещ процедурите за предоставяне на пасища, мери и ливади. Съгласно Закона, пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени по пазарен механизъм.

От Общинска администрация-Кърджали напомнят, че лицата подават заявление за предоставяне на пасища, мери и ливади по образец до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект. Завленията се подават в срок до 10 март и към тях се прилагат следните документи:
1. копие от документ за самоличност за физическите лица;
2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
4. удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
5. удостоверение от компетентните органи за липса на:
а/ данъчни задължения
б/ задължения към Държавен фонд „Земеделие”
в/ задължения към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
Площите се предоставят на земеделски стопани за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и еднокопитни животни, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, но не повече от 10 дка за една животинска единица – в имоти от първа до седма категория на земята, а в имоти от осма до десета категория на земята – до 20 дка за една животинска единица, като се приспадат притежаваните или ползваните от тях на правно основание пасища, мери и ливади.
Комисия, назначена от кмета на общината разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите ще се разпределят на правоимащите в землището, където е регистриран животновъдния им обект.
Договорите, сключени въз основа на гореспоменатото разпределение ще бъдат за 6 /шест/ стопански години.
За стопанската 2014/2015 г., лицата, които имат право да участват в разпределението, следва да подадат заявления в общината, в която са регистрирани животновъдните им обекти в срок до 10 март 2015 г., като по този начин ще могат да кандидатстват за подпомагане през настоящата година. Прочитания: 1526 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign