Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 27 Февруари 2015

На 22.07.2014 г. Община Кърджали стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-15/22.07.2014 г. проект „Общинска администрация Кърджали – професионална, ефективна и ефикасна”, който се финансира по приоритетна ос ІІ„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Общата стойност на договора е 130 324,48 лв., 100 % финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”.
Общата цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности и мотивация на кметовете на кметства, кметските наместници и служителите в Общинска администрация – Кърджали.
Основните дейности чрез които се реализира проекта са участие на служители от общинска администрация в обучения организирани от Института по публична администрация, участие в изнесено мотивационно модулно обучение за кметовете на кметства и кметските наместници, участие в изнесено специализирано обучение в ключови компетентности: лична ефективност, делова етика на служителите от община Кърджали и работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни и от малцинствени групи и дейности за информация и публичност.
На 17.10.2014 г. се състоя първата пресконференция на проекта, организирана от „ГАРС” ЕООД. На нея инж. Хасан Азис – Кмет на община Кърджали представи основните цели и дейности на проекта.
За повишаване на квалификацията на експертите с ръководни и експертни функции в различните звена са избрани четири обучения включени в каталога на Института по публична администрация, а именно обученията на теми: „Ефективно управление на общинската собственост”, „Надзор за законност върху дейността и актовете на общинска администрация”, „Вътрешен контрол: Ефективност на системите за финансово управление” и „Прилагане на комплексно административно обслужване”.
През месец октомври и месец ноември 2014 г. 15 служители от Общинска администрация – Кърджали преминаха обучение на тема „Прилагане на комплексно административно обслужване”, които се проведоха в гр. София и гр. Банкя. На участниците в обученията, бяха връчени удостоверения за завършили успешно курс/семинар „Прилагане на комплексно административно обслужване” от Института по публична администрация.
Обучението на тема „Вътрешен контрол: Ефективност на системите за финансово управление и контрол” се проведе в гр. Банкя от 27.10.2014 г. до 28.10.2014 г. В обучението взеха участие 10 служители от общинска администрация. На участниците в обучението бяха връчени удостоверения за завършили успешно курс/семинар „Вътрешен контрол: Ефективност на системите за финансово управление и контрол” от Института по публична администрация.
От 25.02.2015 г. до 26.02.2015 г. в гр. Банкя се проведе обучение на тема „Ефективно управление на общинската собственост”. В обучението взеха участие 10 служители от Общинска администрация – Кърджали. На участниците в обучението бяха връчени удостоверения за завършили успешно курс/семинар „Ефективно управление на общинската собственост” от Института по публична администрация.
От 18.02.2015 г . до 20.02.2015 г. в гр. Бургас се проведе изнесено специализирано обучение в ключови компетентности: лична ефективност, делова етика на служителите от община Кърджали и работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни и от малцинствени групи. В обучението взеха участие 25 служители с ръководни и експертни функции от различните звена в общинска администрация. Обучението
бе организирано от „РААБЕ България” ООД. На участниците в обучението бяха връчени сертификати за успешно преминало обучение.
Реализирането на проекта ще доведе до повишаване на професионалната компетентност и мотивацията на служителите и кметовете на кметства. Чрез целенасоченото участие в специализирани и мотивационни обучение служителите от Общинска администрация – Кърджали, ще разширят своите знания и умения в сферата на управлението на общинската собственост, финансовото управление, работата в екип и предоставяне на услуги на специфични групи потребители. Те ще имат възможност да приложат придобитите знания при планирането, управлението и контрола на ежедневната дейност в отделните кметства и структурни звена, което ще доведе до по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите на Общинска администрация – Кърджали.
Проектът ще се реализира в рамките на 12 месеца и ще приключи на 22.07.2015 г.
Проектът „Общинска администрация – Кърджали, професионална, ефективна и ефикасна” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1465 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign