Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

АНКЕТА

 15 Май 2015

ОБЕДИНЕНИЕ " УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ КЪРДЖАЛИ"

АНКЕТНА КАРТА

за икономическо развитие на Община Кърджали до 2030 г.
/попълва се от собственици (или упълномощени лица, с депозиране на пълномощното или заповедта) на промишлени, производствени, от сферата на услугите и др. фирми./


Уважаеми, госпожи и господа,
през 2015/2017 г-ни се изготвя Общ Устройствен План на Община (ОУПО) – Кърджали

Изготвянето на ОУПО - Кърджали е с държавна финансова помощ, осигурена от Кмета и общинската администрация. Представлява дългосрочен стратегически държавен планов документ.
Попълването на настоящата анкета е необходимо:
- за изготвяне на анализи на комплексното състояние на съществуващото положение в икономическата и за услуги системи на общината;
- за да се направи прогноза за развитие и индикативен списък на Проекти /започнати или бъдещи/, дейности и действия.

Индикативния списък към прогнозите, ще съдържа предложения за финансиране от европейски фондове през два периода: 2015 - 2020 г. и 2021 – 2027 г., основно по Оперативните програми (ОП) на Р България:
- ОП-РР (региони в растеж);
- ОП-РЧР (развитие на човешките ресурси).
Първата финансираща, благоустройствени и за инженерната инфраструктура дейности до границите на парцела ви. Втората всичко свързано с квалификации и преквалификации на работещите в предприятието ви.
Други форми на финансиране с ЕФ е:
- с „публично частно партньорство” (виж закона за ПЧП), където грандовия (невъзвръщаемия) дял е ок. 50% от ЕФ;
- с финансовите инструменти „Джереми” и „Джесика”, където грандовия (невъзвръщаемия) дял е ок. 40% от ЕФ, отпуснати от/през ЕБВР (европейска банка за възстановяване и развитие) с посредничество на номинирани наши банки. Тези форми на финансиране обхващат – изграждане на нови или ремонти и саниране на съществуващи сгради;
- дейности в границите на УПИ (двора), с предимство за изграждане на пречиствателни съоръжения;
- внедряване на съвременни технологии;
- внедряване на интерактивно оборудване и системи за управление.
Бъдещото финансиране, при проявен от Вас инвеститорски интерес, ще се извършва по други Планове, разработки и ред определен от специфичната законова и нормативна уредба за усвояване на ЕФ в Р България.

Попълнената и заверена от Вас анкета карта с приложенията, моля сканирайте и пратете на e-mail: kkrasid@gmail.com - адреса създаден специално за анкетата от общинската администрация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Анкетна карта


 Прочитания: 3006 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign