Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 5

 22 Май 2015

П О К А Н А
№ 5

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 28.05.2015 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 година, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
2. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
3. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
4. Даване съгласие за продажба на застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІ-168, кв.67 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Гледка”, ул.”Л. Димитрова”, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
5. Даване съгласие за продажба на застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-166, кв.16 по ПУП на с.Седловина отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
6. Даване съгласие за продажба на застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІ-общ, кв.1 по ПУП на с.Пропаст, махала „Пропаст” отреден за жилищно строителство на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
7. Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн.№199, кв.14 по ПУП на с.Миладиново, придаващ се от улична регулация към УПИ ХVІ-112,113, кв.14 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали, собственост на „Перперикон - 2003” - ООД с.Перперек и определяне на пазарна цена на имота.
8. Даване съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и физическо лице на съсобствения УПИ ХVІ-51,52, кв.157 по ПУП на гр. Кърджали, бул.”Беломорски” и определяне на пазарна оценка на общинската част от имота.
9. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване по одобрен инвестиционен проект на Метин Али Мурад за изграждане на гараж в застроен общински поземлен имот, с идентификатор 40909.114.113 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци - Прилепци” и определяне пазарна цена за учредяване право на строеж.
10. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на помещение за офис-дейност на III ет. в административна сграда на спортен комплекс „Арпезос”, гр.Кърджали.
11. Даване на съгласие за удължаване срока на договора за наем на помещение №308 за офис – дейност на III-ти ет. в сградата на бивш ОНС, бул.”България” №74, гр.Кърджали.
12. Даване на съгласие за удължаване договора за наем на кабинет по дентална медицина в СОУ ,,Йордан Йовков”, гр. Кърджали.
13. Даваане на съгласие за удължаване договора за наем на кабинет по дентална медицина в ОУ ,,Климент Охридски”, гр. Кърджали.
14. Даване на съгласие за удължаване на договора за наем на кабинет по дентална медицина в СОУ ,,Вл. Димитров - Майстора”, гр. Кърджали.
15. Даване съгласие за удължаване срока на договор за наем на паркинг на ул. „Републиканска”, пред входа на „Пазар на производителите” ЕАД, гр.Кърджали.
16. Даване на съгласие за удължаване договора за наем на терен за паркинг на бул. ,,България”, пред магазин ,,Родопея” гр. Кърджали.
17. Даване на съгласие за предаване на Сдружение за напояване "Рудина" собствеността на обекти от хидромелиоративната инфраструктура - общинска собственост, водообезпечаващи територията му.
18. Даване съгласие за сключване на предварителен договор за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 40909.123.208 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, кв.”Веселчане”, ул.”Ардинска” № 8 и определяне на пазарната му оценка.
19. Даване съгласие за сключване на предварителен договор за продажба по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 40909.123.207 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, кв.”Веселчане”, ул.”Ардинска” № 6 и определяне на пазарната му оценка.
20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробен устройствен план за неурегулирани поземлени имоти с №011014 и №012022 попадащи в землището на с.Брош, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.55, ал.4, във връзка с чл.54, ал.1, т.2 и ал.2, т.3 от Закона за горите.
21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот №000282 попадащ в землището на с.Иванци, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.55, ал.4, във връзка с чл.54, ал.1, т.2 и ал.2, т.3 от Закона за горите.
22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и Парцеларен план на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/, за обект: „Довеждащ водопровод от НР 200 м3 с. Орешница до с.Болярци”.
23. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и Парцеларен план на основание чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ /Закон за устройство на територията/, за обект: „Главен колектор III Възрожденци”.
24. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №19 кадастрален район 15 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Солище, общ.Кърджали.
25. Изменение на Решение № 141 по Протокол №5 / 10.06.2014 г. на Общински съвет – Кърджали, за съгласие за изменение на ОУП /Общ устройствен план/ и ПУП - ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/ на УПИ І, кв. 66 по ПУП на гр.Кърджали.
26. Съгласуване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план - Парцеларен план/ за обект: “Водоснабдяване на с.Страхил войвода и с. Бяла поляна, община Кърджали” на територията на община Стамболово, област Хасково и община Кърджали, област Кърджали.
27. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по Договор 24-10М1-28 от 23.04.2015 г. проект „Перперикон – минало за бъдеще” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ( ФМ на ЕИП) 2009-2014.
28. Утвърждаване на ,,средищни училища” в община Кърджали за 2015/2016 г.
29. Предложение за актуализиране Списъка на ,,защитени училища” на територията на община Кърджали за 2015/2016 г.
30. Утвърждаване на списъка на автобусни линии за обслужване на децата и учениците от детските градини и училищата на територията на община Кърджали за учебната 2015/2016 г.
31. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии.
32. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
33. ПИТАНИЯ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1375 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign