Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Държавна комисия прие третия етап на парк «Арпезос-Север» ІІІ

 22 Май 2015

Държавна приемателна комисия приключи работата си по приемане на обект „Парк ”Арпезос-Север”-ІІІ етап” днес. Строително-монтажните работи по изграждането на третия етап от новия парк в централната част на града приключиха и след приемането на обект а днес и въвеждането му в експлоатация той вече ще може да се ползва по предназначение. В парковото пространство има изградени съоръжения за различни видове спорт, детски площадки, площадка с фитнес уреди, велоалея и др. Общата площ на тази част от новия парк е 69 972 кв. м., от които 49 300 м2 се финансират с настоящия проект. Официалното откриване на парка ще бъде през юни.
Проект ът се финансира по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.


“Този документ е създаден в рамките на проект «Изграждане на парк „Арпезос-Север” – ІІІ етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр. Кърджали», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


 Прочитания: 918 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign