Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

На 10 септември 2015 година от 10.00 часа в гр. Кърджали ще се открие новата Пречиствателна станция

 08 Септември 2015

На 10 септември 2015 година от 10.00 часа в гр. Кърджали ще се открие новата Пречиствателна станция по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” в изпълнение на ДБФП № DIR -51011116 -С062 по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.
Обща стойност на проекта е 69 590 828,94 лева, от които:
Кохезионен фонд: 45 051 693,90 лева
Национално съфинансиране: 11 262 923,47 лева
Община Кърджали: 1 741 689,20 лева
Други източници: 11 534 522,37 лева
Целта на този проект е да се прекрати изливането на отпадъчни води в р. Арда и да се подобри качеството на повърхностните и подземните води, както и на околната среда, чрез изграждане на завършена канализационна мрежа и съвременни средства за третиране на отпадъчните води.
С този проект се реализира:

- изградена и реконструирана водоснабдителна мрежа – 14,.230 км. – от тях реконструирана 2,129 км. и разширена – 12,101 км.

- изградена и реконструирана канализационна мрежа – 23,236 км. – от тях реконструирана 5,529 км. и разширена – 17,707 км.

- изградена Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Кърджали./ПСОВ/

Изградената Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Кърджали е завършващият момент от мащабните подобрения по пътя на водата в рамките на проекта за водния цикъл на град Кърджали.
Станцията е проектирана в съответствие със стандартите за пречистване на отпадъчните води преди изпускането им във водните течения и басейни, заложени в Директивата на Европейския съюз и българското законодателство.
Изпълнението на обекта включваше проектиране, строителство, монтаж на оборудване и обучение на експлоатационния персонал, последван от 12 месеца тестови период за съобщаване и отстраняване на евентуални дефекти в пробната експлоатация.Този документ е създаден във връзка с проект „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, който се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Прочитания: 1523 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign