Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

БЪДИ ЕДИН ОТ ТЯХ! СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ!

 09 Септември 2015

Защо е важно да станеш доброволец • Пожарите и бедствията вече са ежедневна реалност и предизвикателство. Няма държава, която в подобни ситуации да се справи успешно разчитайки само на силите на институциите, без помощта на гражданите.

 • Доброволците в отделни населени места са онези, специално обучени за целта хора, които първи да окажат необходимата помощ и подкрепа, да организират действията до пристигане на професионалните служители. Това са гражданите, които съдействат на професионалистите при пожари, бедствия и аварии.

 • Мисията на доброволеца е благородна – той помага на хората в беда, спасява човешки живот. Изпълнението на тази мисия създава удовлетвореност и чувство на изпълнен дълг.

 • Получаване на възможност за гражданите и обществото да участват в опазването на собствените им домове и имущество, архитектурните и природни богатства в населените места от пожари, бедствия и други извънредни ситуации.


Създаване на доброволните формирования • Създаването и организирането на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на пожари, бедствия и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях в Република България е регламентирано в Закона за защита при бедствия.

 • Доброволни формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет.

 • Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС), като изпълняват следните основни дейности по защитата на населението: спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване, извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации.


Как можеш да станеш доброволец • Да станеш доброволец е акт на свободна воля.

 • Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

 • Лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на пожари, бедствия и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

 • Желаещият да бъде доброволец, следва да се обърне към кмета на общината по постоянен или настоящ адрес и да подаде писмено заявление за включване в регистъра на доброволните формирования.


Възнаграждение на доброволците • За времето за обучение, както и при изпълнение на задачи, доброволецът получава възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и размери определени от Министерски съвет.

 • Доброволците имат право да получават дърва за огрев по реда на чл. 140, ал. 9, т.1 от Закона за водите.

 • Доброволците може да бъдат освобождавани от заплащане на местни данъци и такси или заплащат такси в намален размер съгласно Закона за местните данъци и такси.

 • Доброволците могат да получат право на преференциално паркиране в районите, определени за кратковременно паркиране.

 • Доброволците могат да бъдат частично или изцяло освобождавани от заплащане на месечни такси за общински детски заведения или децата да получават допълнителни точки при кандидатстване в тях.

 • Размерите на възнагражденията на доброволците се определят съобразно извършените дейности:


  • за обучение с продължителност до 10 дни ежегодно сто на сто от минималната часова работна заплата за страната, пропорционално на часовете на участие в обучението.

  • за изпълнение на спасителни задачи за защита при бедствия до 20 дни годишно, двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната пропорционално на отработените часове на участие в дейностите. Като върху размерите на възнагражденията се дължат и съответните задължителни осигурителни вноски.


 • В сумата от 50 лв., определена за обучение влизат - разходи по обучението, пътни, дневни. Тази сума се дава за преминаване на първоначален курс на обучение на всеки доброволец.

 • Сумата от 150 лв. е за застраховка срещу злополука /еднократно за годината/, за която кметът на общината е длъжен да застрахова доброволеца срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните му задължения.

 • Сумата от 1000 лв. се предоставя на кмета за осигуряване на облекло и защитни средства на доброволеца със срок на ползване от две години.

 • При извършване на дейности доброволците могат да ползват и собствени технически средства, ако те са определени в договора с кмета на общината, като разходите по тяхното използване се възстановяват по реда на раздел II от Правилника за организация и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

 • От вакантните длъжности за Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, могат да бъдат определяни длъжности за провеждане на конкурс с доброволци по смисъла на чл. 40 от Закона за защита от бедствия, които са регистрирани като такива не по-малко от две години, завършили са първоначално обучение и членството им в доброволните формирования не е прекратено към датата на обявяване на конкурса.РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ КЪРДЖАЛИ Прочитания: 1535 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign