Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 8

 16 Септември 2015

П О К А Н А
№ 8

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 23.09.2015 г. /сряда/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбрани общински съветници.
2. Промени в състава на Постоянните комисии.
3. Отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали и неговите постоянни комисии за мандат 2011-2015 г.
4. Отчет за дейността на програма СИНДИ – зона Кърджали през 2014 г.
5. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год.
6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2015 г.
7. Даване на съгласие за продажба на имоти-частна общинска собственост, чрез публично оповестен търг, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 год., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
8. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
9. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Шукри Мехмедов с признато право на собственост в землището на гр. Кърджали, община Кърджали.
10. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХІІІ-82, кв.14 по ПУП на с.Дъждино, община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 24445.501.208 по Кадастрална карта на с.Дъждино на собственика на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
11. Даване на съгласие за изкупуване на полски път – собственост на частно лице с площ 0,820 дка, находящ се в землището на с. Зайчино, община Кърджали.
12. Даване на съгласие за възстановяване на платената сума за имот, отнет в полза на държавата, находящ се в с. Бойно, община Кърджали и определяне размера на паричното обезщетение на наследниците на Сеид Аптулов Мустафов по реда на Закона за амнистия и връщане на отнети имущества.
13. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на надстрояване по одобрен архитектурен проект на Диана Жекова Димова и Диян Димитров Димов в общински УПИ VI, кв.49, по ПУП на гр. Кърджали, кв. ,,Веселчане”, ул.”Първи май” и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
14. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на помещение, находящо се на партерния етаж в бл. 1, ул. ,,Л. Димитрова”, кв. „Гледка”, гр.Кърджали.
15. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на помещение, представляващо част от фоайе на библиотека ,,Н. Й. Вапцаров”, гр.Кърджали.
16. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на помещение за продажба на закуски в ОУ ,,Христо Ботев”, с. Бойно, община Кърджали.
17. Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Театрално-музикален център Кърджали, част от имот общинска собственост, находящ се в кв. ,,Байкал”, ул.”Ген. Владимир Стойчев”, гр. Кърджали.
18. Съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Народно читалище ,,Огнище” с. Стремци, Народно читалище ,,Прогрес” с. Калоянци, на Народно читалище ,,Н. Й. Вапцаров” с. Конево, Народно читалище ,,В. Левски” с. Бели пласт, части от имоти публична общинска собственост.
19. Обявявяне на имоти публична общинска собственост за частна общинска собственост.
20. Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Кърджали.
21. Даване на съгласие за промяна в Запис на Заповед за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/020, по проект ,,Изграждане на парк ,,Арпезос-Север” – III етап и рехабилитация и реконструкция на тротоари в гр. Кърджали”.
22. Предаване за управление на изградените от община Кърджали ВиК системи и съоръжения – публична общинска собственост на ,,Асоциация по ВиК” с обособена територия на ВиК, гр. Кърджали.
23. Прилагане на §9 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони в УПИ III-2746 в кв. 172 по плана на гр. Кърджали.
24. Изработване на Общ устройствен план на Община Кърджали.
25. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №182 от 22.07.2015 год., прието с Протокол №7 от заседание на Общински съвет – Кърджали.
26. Оптимизиране на мрежата от детски заведения на територията на община Кърджали за учебната 2015/2016 г.
27. Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в Община Кърджали.
28. Промяна границите на кметства, съгласно измененията в § 17 от ПЗР на Изборния кодекс.
29. Опрощаване на задължение.
30. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1625 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign