Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 05 Октомври 2015

На основание чл.59 от Административно-процесуалния кодекс, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 1017/01.10.2015г. г. на Кмета на Община Кърджали,

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „директор” на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – кв. Пазара, ул. „Средец”
Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от Кмета на община Кърджали.
І.Подаване на документи. Срок и място за подаване.
Документите на кандидатите се приемат в срок до 05.11.2015 г. включително, в Информационния център на Община Кърджали /адрес: гр.Кърджали, бул. „България” 41, етаж 1/.
ІІ.Извършване на подбор.
Подборът се извършва от сформираната комисия в два етапа.
1. Първи етап: Разглеждане на подадените документи:
Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на община Кърджали. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кърджали и на сайта на Община Кърджали на 09.11.2015г. За целите на провеждане на втория етап от конкурса, комисията съставя график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати.
Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.
2. Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати
Събеседването с допуснатите кандидати се провежда от 11.11.2015 г. до 13.11.2015г. по график.
Конкурсната комисия преди започването на събеседването, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите: Оценяването на кандидатите се извършва с оценки по шестобалната система от всеки член на комисията, които след това се събират ,като средната аритметична оценка представя резултата от интервюто за всеки кандидат. В класирането участват само кандидатите, получили оценка минимум 4,50 .
Събеседването цели изясняване на:
• мотивите за кандидатстване;
• очакванията към работата;
• професионалните компетенции;
• уменията за работа в екип и общуване;
• нагласите за вземане на решения;
• нагласите за работа с деца и лица с увреждания, осигуряване на грижа в среда близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на децата.
ІІІ.Класиране
За работата си, комисията съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на Община Кърджали. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Кърджали и на информационното табло в сградата на Община Кърджали на 17.11.2015 г.
Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.
ІV. Изисквания за заемане на длъжностите:
• Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
• Готовност за работа по график;
• Готовност за активно участие в обучителен процес, дейности свързани с обмяна на опит;
• Готовност за работа с деца и младежи с увреждания;
• Кандидатите да са физически здрави и да нямат говорни дефекти;
• Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността, за която кандидатстват.
VІ. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
Директор на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – кв. Пазара, ул. „Средец”– 1/една/ работна позиция,
Образование – висше, бакалавър, магистър;
Специалност – „Социални дейности”; „Социална педагогика”, „Психология”, „Медицина” или друга специалност – по хуманитарни и педагогически науки ;
Условия за стаж по специалността – 2 години;
Управленски опит в сферата на социални, образователни или други дейности (умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността;)
Отговаря за цялостната организация на работата в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – кв. Пазара, ул. „Средец”, трудовата дисциплина и изпълнението на задълженията на персонала, за качеството на провежданите мероприятия и спазването на строг санитарно-противоепидемичен режим.
Умения за работа с деца, с близки и роднини, умения за взаимодействие с различни институции;
Допълнителни квалификации и опит са предимство.
Владеене на Microsoft Office, Internet;
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1/едно/
Възнаграждение -540 / петстотин и четеридесет /лева.
VІІ. Документи за кандидатстване.
1. Заявление за допускане до конкурс – по образец;
2. Професионална автобиография (CV);
3. Документ за самоличност /заверено от участника копие /;
4. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
5. Копие от диплома за завършено образование;
6. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец;
7. Свидетелство за съдимост;
8. Карта за предварителен медицински преглед;
9. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
10. Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ......... П .............
/Елисавета Кехайова /


 Прочитания: 1665 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign