Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 20 Ноември 2015

Община Кърджали обявява конкурс за длъжността здравен медиатор съгласно чл.91 от Кодекса на труда.
1.1. Място и характер на работата:
- гр.Кърджали, ул.”Марица”7 – кабинет „СИНДИ”
- Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги на представители на уязвими малцинствени групи в гр.Кърджали и околните села и работи за подобряване на техния здравен и социален статус.
1.2.Изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – средно;
- Да познава българското законодателство в областта на здравеопазването и социалната сфера и политиката на РБългария в тези области;
- Да познава здравните и социални проблеми на общността;
- Да притежава организационни умения, умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност, чувство за отговорност, социална ангажираност, отговорност и отзивчивост към проблемите на хората, обективност на преценката, убедителност при водене на дискусии, способност да работи добре под напрежение;
- Да е дееспособно лице;
- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
- Да владее езика на общността, с която ще работи;
- Да притежава компютърна грамотност.
1.3.Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът да се проведе на два етапа:
I етап: провеждане на конкурс по документи;
II етап: провеждане на събеседване с кандидатите, одобрени на I етап.
1.4.За участие в конкурса се представят следните документи:
- Заявление по образец;
- Документ за самоличност (копие);
- Документ за трудов стаж (копие) – трудова, служебна /осигурителна книжка/;
- Професионална автобиография;
- Документ за завършено средно образование (копие);
- Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност/свободна форма/;
- Декларация, че следващата една година ще работи като здравен медиатор /свободна форма/;
- Мотиви за желанието на кандидата да заеме длъжността здравен медиатор и какво ще допринесе за нейното развитие в бъдеще – до 2 стр.
1.5.Място и срок за подаване на документите:
Адрес: Община Кърджали, бул. България № 41, Информационен център, ет.І на
Срок: от 20.11.2015г. до 20.01.2016г. включително.
Допълнителна информация, заявление и длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя в Община Кърджали, стая 113, етаж 1, тел: 0361/67387 – В.Григорова.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и в електронната
страница на Община Кърджали.

 Прочитания: 1882 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign