Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се първо обществено обсъждане на Проекта за бюджет за 2016 г.

 02 Декември 2015

Граждани, общински съветници, експерти от общинската администрация участваха в проведеното в залата на Бизнес инкубатора снощи първо публично обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Кърджали за 2016 година.
Заложените параметри в годишната план-сметка представи главният финансист Валентин Иванов. От думите му стана ясно, че проекто-бюджета е разработен в синхрон с държавната цел, формулирана от министъра на финансите Владислав Горанов, и съобразен с приоритетите и годишните цели, които си е поставило ръководството на общината, а именно: укрепване на вътрешната дисциплина и контрол; финансова стабилност; фокусиране върху вътрешните резерви в бюджетните дейности; фискални правила и ограничения; завишени отговорности на участниците в бюджетния процес.
Проектобюджетът на Община Кърджали за 2016г. се планира да бъде в размер на 42 400 000 лв.
Очаква се държавната субсидия за Община Кърджали да бъде в размер на 23 833 400 лв. като тя бележи ръст спрямо 2015 г. със 3 578 362 лв. Според вносителите и изработилите план-сметката това завишение е с оглед на възложени нови отговорности във функциите „Общинска администрация” – става дума за новите 46 броя кметове на населени места, и „Социални дейности” /откриване на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с капацитет 8 места и на два Центъра от семеен тип за деца без увреждания -14 места и за младежи с увреждания-28 места/, както и от завишен стандарт във функция ”Образование”. Останалите дейности с държавна издръжка „Отбрана и сигурност”, „Здравеопазване” и „Култура” са с несъществено увеличение.
Освен това след приключване на бюджетната 2015 година се очаква да се реализира държавен преходен остатък от бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, който при съставянето на окончателния Бюджет за 2016 г. ще бъде разпределен.
Държавните трансфери за финансиране на местни дейности за 2016г. се очаква общо да възлязат на 5 208 690 лв. или с 13% увеличение спрямо 2015г.
Собствените приходи за проектобюджет 2016 г. са планирани общо в размер на 13 357 600лв. като планирането е извършено на база реална оценка и анализ на събираемостта през последните четири години – от 2011 до 2014 година, както и отчетните данни към месец октомври 2015 г. Планира се равнището на данъчните приходи за 2016 г. да е на нивото на събираемост през 2015г. При запазване размерите на ставките местните данъци и такси и цени на услуги, както и решенията за управление на общинската собственост, очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общински съвет Кърджали и очакваната събираемост на задълженията за текущата година и на несъбраните от минали години.
В проекто бюджета за 2016 година са планирани и Операции с финансови активи и пасиви, свързани с плащания на стари дългове. Става дума за кредити, взети от фонд „ФЛАГ ЕАД”и за финални плащания по три броя европроекти . Кредитите от фонда са договорени и средствата са получени през 2014 г.и през 2015 година. В проекта за бюджет няма планирани средства за поемане на нов дълг.
6 предложения от граждани са получени от граждани за дейности, които според тях трябва да са включени в бюджета за 2016 година. 5 от тях са свързани с подобряване на градската инфраструктура. Едното, подкрепено с над 100 подписа, касае обособяване на места за лепене на афиши и плакати.
„Пред нас стои една много трудна година, белязана с трудни решения за общината и жителите й”, коментира пред насъбралите се на общественото обсъждане кметът инж. Хасан Азис.
Той посочи източниците за финансиране, на които ще се разчита през 2016 година. Един от тях ще е по програмата „Региони в растеж”, за което община Кърджали има проектна готовност. По думите на инж. Азис трябва да се избегнат възможностите за финансови корекции по реализиращите се проекти, които в крайна сметка биха засегнали крайните бенефициенти.
Друг важен въпрос, който постави градоначалникът е каква част от инвестиционната програма ще се финансира от държавния бюджет. В частта за финансиране на проекти по линия на различните министерства за следващата година ще бъдат предвидени средства за тях, които също ще влезнат в рамките на бюджета за 2016 година. Като пример градоначалникът посочи проектите за ремонта и модернизирането на плувния басейн и стадион „Дружба”, за което са необходими средства в размер на един милион лева – предварително приет финансов ангажимент.
Според кмета инж. Хасан Азис общинските съветници трябва да възприемат една тежка програма за рестрикция по отношение на финансирането на различни дейности. „Има много дейности, които допълнително ще натоварят общинския бюджет”, предупреди градоначалникът. По думите му за набавянето на финансов ресурс за тях общината ще разчита или на данъчни приходи или на приходи от продажби и наеми на общинска земя.
Според кмета трудни решения, свързани с бюджета, предстоят и по отношения на дейности в сферата на образованието, културата и социалната сфера.

Още снимки
 Прочитания: 1601 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign